Пятница, 14.06.2024, 12:52
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Март » 3 » Аха \еын журналистнарай уулзалга
14:36
Аха \еын журналистнарай уулзалга

Ходорhон долоо хоногой \дэр олондо х\ндэтэй аха \еын х\н\\д – журналистикын ветеранууд т\хэреэн столдо уулзаба. Энэ уулзалга Эхирэд-Булагадай ветерануудай Эблэлэй кабинет соо \нгэрбэ. Журналистикын ветеран, олон жэлдэ окружной радиогой ахамад редактораар х\дэлhэн Сергей Салдамаев иимэ б\ридэлёёр уулзаха гэhэн hаналаа мэд\\лээ бэлэй. Сергей Сократович хани н\хэдтёё хандажа \гэ хэлэхэдээ, ветерануудай Эблэлэй т\р\\лэгшэ Александр Бархатовай болон районой б\гэдэ Россиин ниитын «Дайнай \еын \хиб\\д» гэhэн эмхи зургаанай т\р\\лэгшэ Галина Волчатовагай аша туhаар энэ уулзалга б\тэбэ гээд тэмдэглэhэн юм.

Уулзалгада уригдаhан Усть-Орда тосхоной журналистикын ветерануудай дунда м\нёё габьяата амаралтада гараhан Александр Сарапов, Татьяна Татаринова, Зоя Юмдунова, Валерий Ентаев, Александр Сибиданов, Александр Хантуев, Федосья Мезенцева гэгшэд хабаадаа. Ямар нэгэ шалтагаанаар Любовь Горбунова, Лариса Босхолова ерээг\й байшоо. Энэ уулзалгада багшын ажалай ветеран Мантраков Лаврентий Борисович эдэбхитэйгээр хабаадаба.

– М\нёёдэр ерэhэн х\н\\д урданиинь х\тэлбэрилэгшёёр, орлогшоноор, таhагуудые даагшаар х\дэлhэн, ёёрынгёё \едэ редакцинуудта т\р\\ тушаалнуудые эзэлhэн байгаа. Булта бидэнэр радиодо, «Усть-Ордын \нэн», «Панорама округа», «Знамя Ленина» газетэн\\дтэ х\дэлёёбди. Ветерануудай Эблэлдэ баяр баясхаланаа х\ргэнэб, иимэ уулзалгануудые \нгэргэхэдёё, бидэнэр hаналаа табина ха юмди, – гээд Сергей Сократович Салдамаев хэлээ бэлэй.

Округто олониитэдэ мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлн\\дэй байдал, хайшан гээд м\нёё \едэ манай хизаарай ажабайдал харуулагдана бэ, округто журналистикын эмхи зургаа болон журналистнуудай спартакиада дахяад hэргээхэ гэhэн асуудалнууд м\нёёдэрэй уулзалгын шухала темэ болобо.

Энэнhээ гадна уулзалгада хабаадаhан эдэ х\н\\д урдаа \шёё нэгэ зорилго табина – Усть-Ордын Буряадай округой редакторнуудай дурасхаалые сахижа, материалнуудые бэлдэхэ, саашадаа округой 80 жэлэй ойн баярые тэмдэглэхэ хэмжээн соо ном г\, али суглуулбари хэблэлдэ гаргаха. Энэ ехэ hайн ба шухала хэрэг гэжэ тоолоод, Сергей Сократович энэ асуудалда хожом \шёё дахин бусахаар найдуулба.

Уулзалгын \\схэл гаргаhан Галина Волчатова залуу наhанhаа журналистнуудаар холбоотой гээд Александр Бархатов \гэ хэлэхэдээ тэмдэглээ hэн. Теэд м\нёёшье болотор тэрэнэй бэшэhэн материалнууд газетэн\\дэй хуудаhануудта толилогдодог.

- Yл\\ кабинед\\дэй бии болоhоор манайда ехэ зохид болоо. М\нёёдёё наhатай зон иишээ ерэжэ, газетэн\\дые абажа уншана, уншаhанаа тайлбарилан хёёрэлдэнэ. Заримдаа м\нёёдэрэй газетын удха совет \етэй сасуулдаг. Олонхид манай округто алдаршаhан мэдээжэ х\н\\д тухай мэдээн\\дые хэблэлн\\дэй хуудаhанууд дээрэhээ мэдэжэ абаха х\сэлтэй. Иимэ мэдээн\\д багаар толилогдоно гээд тэдэнэр тоолоно, гээд Александр Федорович Бархатов тэмдэглээ бэлэй.

Галина Петровна Волчатова \гэ хэлэхэдээ, энэ уулзалга ёёрынгёё hаналаар литературна гостина гээд нэрлэбэ, Хэблэлэй \дэрые hайндэрлэдэг байhанаа дурсан хэлэбэ. Т\р\\шын энэ хэмжээ \нгэргэхэдэ эдэбхитэйгээр хабаадаhанда баяраа х\ргэбэ. Теэд округой байгуулагдаhаар ойн баяртай дашарамдуулан, ветерануудые амаршалhан толилолгонуудта газетын хуудаhануудта гаршаг бии болгохо гэhэн ёёрынгёё ехэ х\сэлёё мэд\\лээ hэн. Энэ х\сэлынь м\нёёдэрэй журналистнарта ойлгогдобо. Тиигэжэ м\нёёдэрhёё манай газетын хуудаhанда «Манай х\ндэтэ ветерануудые амаршалнабди» гэhэн гаршаг бии болобо. Энэ уулзалгада ветеран б\хэн ёёрынгёё hаналаа хэлэhэн байгаа.

Лаврентий Борисоич Мантраков:

– Ходорhон Хэблэлэй \дэрёёр Таанар б\гэдэниие амаршалнаб. Бултандатнай эл\\р энхые ба зол жаргал х\сэнэб. Бодото дээрээ нэгэдэхи канал хараха дураг\йб, ехэнхидээ газетэн\\дые уншадагби. Нютагай газетэн\\дэй хуудаhануудта хурса удхатай мэдээн\\д толилогдоног\й гээд хэлэхэ байнаб. Харин «Усть-Ордын \нэн» газетын ехэ hонирхолтой, удхаараа hайн болоhондо баярланаб.

Валерий Инхиреевич Ентаев:

– М\нёёдэр иимэ б\ридэлёёр уулзаад байhандаа баяртайб. Иигэжэ хододоо уулзажа байгы даа. Урданиинь х\дэлжэ байхадаа, Эрх\\ хододо мэргэжэлээ дээшэл\\лхэ курсанууд эмхидхэгдэдэг байhые hананам. Харин бидэнэр ехэ дуратайгаар тэрээндэ ошожо, д\й д\ршэлёёрёё хубаарилдадаг байhанбди. М\нёё тиимэ хэмжээн\\дэй эмхидхэгдэхэеэ болиhондо халагламаар байна. М\нгэн энээндэ hомологдохоео болишоо хэбэртэй.

Татьяна Николаевна Татаринова:

– М\нёёдэр олон асуудалнууд з\бшэн хэлсэгдэбэ. Ёёрынгёё талаhаа, минии hаналаар, бидэнэр багахан алхам хэхэ зэргэтэйбди. Амаралтада туха с\лёёг\й байбашье, журналистикын талада х\дэлhэн сагуудаа дурсан, журналистикын ветеранууд тухай материалнуудые, ёёрынгёё hанамжануудаа т\рэл округойнгоо 80 жэлэй ойн баярта зорюулан бэшэхэ хэрэгтэй гээд дурадханаб.

Александр Павлович Сарапов:

– Халаг, м\нёёдэрэй байдалда ямаршье hуралсалнууд болон семинарнууд \нгэргэгдэхэеэ болишоо. Районуудай газетэн\\д хайшан гээд ажамидаржа байhые мэдэнэг\йбди. Урданиинь хада редакцинууд хоорондоо ехэ холбоотой байhан, пресс-конференцин\\д \нгэргэгдэдэг бэлэй. Ветеранууд м\нёёдэр ехэ hайн \\схэл гаргаба. Саашадаа районуудай газетэн\\дэй т\лёёлэгшэдые урижа болохо. Харин холын Алайрай болон Н\хэдэй районуудhаа ерэхэнь бэрхэшээлтэй, теэд совет \едэшье т\бэгтэй байhан ааб даа.

Зоя Филипповна Юмдунова:

– Энэ уулзалга эмхидхэhэн х\н\\дтэ баяраа х\ргэнэб. Холошье бэшэ, нэгэ тосхондо ажаhуудаг байбашье, харин хаа гансата уулзанабди. М\нёёдэр дахяад х\дэлжэ байhан мэтээр бэеэ мэдэрбэб. *анаандамни ехэ зохид, х\нгэн болошобо! Районуудай газетэн\\дтэ х\дэлhэн хани н\хэд\\дээ хододоо дурсан байдагби. Ёёрынгёё \едэ ехэ эбтэй эетэй булта х\дэлhэнбди даа.

Александр Сибиданов:

– М\нёёдэрэй байдалда журналистнарай эмхи зургаа дахин hэргээхэ саг гарана. Манай талада бага бэшэ бэрхэшээлн\\д бии. Дурсан хэлэбэл, СМ №1 газетэ ямар бэрхэшээлн\\дтэйгээр толилогдожо захалаа hэм, харин м\нёёдёё б\хэли холдинг болоод байна ха юм.

Александр Хантуев олонхи хани н\хэдэйнгёё hанал бодолнуудаар баhашье з\бшэлдэбэ.

Сергей Салдамаевай тэмдэглэhээр, х\дёё ажахын, х\дёё hууринуудай ажал харуулhан темэ газетэн\\дэй т\р\\ темэ болохо еhотой. Тэрэнэй hанамжануудаар, урдахи жэлн\\дтэ х\дёё ажахын темэ т\р\\шын ээлжээндэ табигдадаг байhан.

Энэ з\блёёнэй д\нг\\дээр Сергей Салдамаев, Татьяна Татаринова, Валерий Ентаев гэгшэд редакционно комиссида оруулагдаба.

Наталья МОГЗОЕВА. Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 528 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz