Пятница, 14.06.2024, 14:45
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Март » 16 » Александра ПИРОГОВА: «Yндэhэ яhатанай конкурснууд буряад хэлэеэ, соелоо сахиха ба х\гжёёхэ хэрэгтэ ехэ туhатай»
15:28
Александра ПИРОГОВА: «Yндэhэ яhатанай конкурснууд буряад хэлэеэ, соелоо сахиха ба х\гжёёхэ хэрэгтэ ехэ туhатай»

Александра Пирогова Улаан-Yдэдэ \нгэрhэн регионууд хоорондын конкурсдо Эрх\\гэй область болон Усть-Ордын Буряадай округ т\лёёлжэ, этигэл найдалыемнай харюулаа.

Тэрэ эгээ дээдэ шагналда – Сагаан hарын Хатанай нэрэ зэргэдэ х\ртэhэн юм. Конкурсын т\р\\шын \дэрhёё т\рэл хэлэеэ ехэ hайнаар мэдэдэг байhанаа мэд\\лжэ, гое сэбэр аянгаяа харуулжа, дуу дуулаха шадабарияа, буряад янзаар оегдоhон хубсаhа хунараа харуулжа, хабаадагшадай дунда шанга байhанаа мэд\\лжэ шадаа hэн.

*ануулан тэмдэглэбэл, олон жэлн\\дэй туршада «Сагаан hарын хатан» номинацида манай округ хабаадааг\й. 2000 ондо Анна Базарова хоердохи hуурида гараhан байгаа, 2004 ондо Дарижап Таршинаева нэгэдэхи hуурида гаража шадаа hэн. 2005 ондо Баярма Гилязова Гран-прида х\ртэhэн байна.

Манай газетын х\дэлмэрилэгшэд илагшатай уулзажа, ёёр тухайгаа, конкурсдо хабаадаhан hанамжануудаа хёёрэжэ \гэхыень гуйhан юм.

– Александра, энэ конкурсын эгээ дээдэ шагналда х\ртэжэ шадаат. Хайшан гэжэ энэниие туйлажа шадаба гээшэбта, харин гэр б\лэтэй, хоер х\\гэдтэй ха юмта, \шёё х\дэлжэ байнат?

– Тиимэ, з\б хэлэнэт. Бидэ хоер х\\гэдтэйбди. Настя басагамнай 8 наhатай. Усть-Ордын хоердохи hургуулиин хоердохи класста hурана. Даниил х\б\\мнай 2,5 наhатай. Наhатай ба инвалид х\н\\дэй байрладаг хамтын гэртэ экономист-бухгалтераар х\дэлнэб. Гэр б\лынгёё дэмжэлгэ, туhаг\йгёёр иимэ конкурсдо хабаадаха аргаг\й байгааб. Хурайхамни минии т\шэг тулгуури болодог. Энэнhээ гадна буряад хэлэеэ бага балшар наhанhаа мэдэдэгби, нэгэдэхи классhаа \зэhэнби. *ургуулида \шёё hуража байхадаа, буряад хэлэн дээрэ номуудые уншажа, буряад зоной соел болбосоролоор, еhо заншалнуудаар болон гуримуудаар ехэ hонирходог байгааб. Эдэ мэдээн\\д конкурсдо хабаадахада ехэ туhатай байба. Харин т\рэл хэлэеэ hайнаар мэдээг\й hаа, илалта туйлаха аргаг\й ха юм.

– Конкурсдо хабаадажа, ямар hанамжанууд хадуугдаба гээшэб?

– Регионууд хоорондын конкурсдо эгээ т\р\\н \хиб\\д hанаандам хадуугдаба, би тэдэнэрээр ехэтэ омогорхобоб. Багашуул ехэ нэрэ т\рэтэйгёёр бэеэ харуулжа шадаа. Ехэ сэсэн, юумэнhээ айнаг\й, ехэ шадамарнууд. Жюридэ hуугаашадта шэлэлгэ хэхэнь бэрхэтэй байгаа гээд hананаб.

– Александра, иимэ хэмжээнэй конкурснуудта урид хабаадажа \зёё г\т?

– Би Т\нхэнэй районой Далахай hууринда т\рэhэнби. 2003 ондо hургуулияа д\\ргээд, Улаан-Yдэ хото ошоо hэм. Тэндэ 12 жэлдэ ажаhуугааб. *ургуулида hуража байхадаа элдэб конкурснуудта хабаадагша hэм. «Гэсэр-Дангина» конкурсдо хабаадааб. Иимэ хэмжээн\\д буряад хэлэеэ болон соел болбосоролоо х\гжёёхэдэ ехэ туhатай гээд тоолоном. 9-дэхи класста hуража байхадаа буряад хэлэн дээрэ сочинени бэшэхэ республиканска конкурсдо хабаадаа бэлэйб. Тиихэдэ гурбадахи hуури эзэлhэн байгааб.

– Та дуулаха, хатарха дуратай байнат. Дуратай хэрэг болоно г\?

– З\\н арадуудай хатараар hонирхоноб. 2015 ондо регионууд хоорондын элдэб фестивальнуудта хабаадаhанби, минии багша Самоварова Вероникын аша туhаар, оролдолгоор т\р\\ hууринуудта х\ртёёб. Недонон жэлhээ ФИТ хатарай студида ябанаб, Чингис Тыхеевтэ баальна болон латиноамериканска хатарнуудта hуранаб.

– Та, Александра, буряад хэлэеэ эрхимээпр мэдэнэт, харин \хиб\\дтнай т\рэл хэлэеэ мэдэнэ г\?

– Анастасия басагамни ойлгодог, т\рэл хэлэн дээрэ хёёрэлдэхёёр оролдоно. *ургуулидаа \зэнэ. *ургуулида \хиб\\дые нютаг хэлэн дээрэ бэшэ, харин литературна буряад хэлэндэ hургаха хэрэгтэй гээд би тооолоноб. *ургуулиин бусад предмед\\дтэ адляар ёёрын тусхай программа байха зэргэтэй.

Манай залуу \еын х\н\\д т\рэл хэлэеэ мэдэхэ, шудалха, сахиха ба х\гжёёхэ талаар оролдохо еhотой. Манай угай, \тэлhэн аба эжынэрэймнай маанарта \лээhэн еhото баялиг гээшэ.

– Эдэ \дэрн\\дтэ Сагаалганай hайндэрн\\д \ргэлжэлhёёр ха юм. Гэр б\лэдёё еhо заншалнуудые сахидаг г\т?

– Заабол сахидагбди. Сагаалганай т\р\\шын \глёё эртэ бодообди, д\рбэн-табан сагта, зулаяа носоогоод, Бурхандаа м\ргёёбди. Наранай гарахада, газаашаа гаража, h\еэр, сайгаар, архяар, сагаан эдеэнэй юhэн з\йлн\\дhээ, амтатай эдеэнэй далга барижа, \ргэл хээбди. Б\хы еhо заншалаараа. Угайнгаа аха зоноо ошожо мэндэшэлээбди.

Теэд ябажа байгаа hайндэрн\\дтэй дашарамдуулан, Таанар б\гэдэндэ шэнэ жэлдэ хэhэн ажалтнай урагшатай, hанаhан хэрэгтнай б\тэмжэтэй, ута наhа наhалжа, байhан газартаа баян боложо, удаан жаргал эдлэжэ, бурхантай, буянтай ябахыетнай \нэн з\рхэнhёё х\сэнэб.

– *айн даа, Александра! Танай туйлаhан илалтаар халуун з\рхэнэй баяраа х\ргэнэбди. Танда ба гэр б\лэдэтнай эл\\р энхые, амгалан байдал х\сэнэбди. Ажабайдалдатнай урагшатай ушарнууд олоор \зэгдэжэ байг лэ!

Наталья МОГЗОЕВА хёёрэлдэбэ

А. Пироговагай архивhаа абтаhан фото-зураг

Просмотров: 472 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz