Пятница, 14.06.2024, 16:03
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Февраль » 2 » Ажалай ветеранууд шухала асуудалнуудые табина
14:42
Ажалай ветеранууд шухала асуудалнуудые табина

Январиин 19-дэ Эхирэд-Булагадай аймагай ветерануудай соведтэ з\блёён \нгэрбэ. Эндэ аймагай ажалай ветеранууд, габьяата амаралтада м\нёё байhан нютагаархид шухала асуудалнуудые бодхооhон байна.

Соведэй т\р\\лэгшэ Александр Бархатов сугларагшадта округой т\бэй ажаhуугшадые транспортаар хангалга болон олониитын мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлн\\дэй удха шанарые х\гжёёхэ тухай hанал бодолнуудаараа хубаалдахыень дурадхаhан.

Усть-Орда тосхон жэлhээ жэлдэ ажаhуугшадайнгаа тоо б\ридхэлёёр дээшэлнэ, талмайнь \ргэдэнэ.

Х\н зон \дэр б\ри ажалдаа, hургуули, х\\гэдэй сэсэрлиг\\дтэ ошоходоо ганса \мсын машинаhаа гадна, м\н автобусоор ябадаг юм. З\гёёр тэрэ муниципалитедэй бэшэ, \мсын олзо эрхилэгшэ Александр Бронниковой болоно. Ганса хоер маршруудаар нэгэ з\г тээшээ ябана. Энэ асуудал шиидхэхэнь бэрхэшээлтэй, автобусой эзэн ёёрёё мэдэлтэй. Тиимэhээ муниципальна транспорт хэрэгтэй бшуу.

Тосхоной засаг автобусоор хангаха арга боломжог\й. Гулваа Евгений Бардахановай тоолоhоор, транспорт абабал, харгын заhабарилгада м\нгэн олдохог\й. Илангаяа аха \еын х\н\\дэй hанаае \ни зобооhон асуудал байраhаа х\дэлнэг\й. Энэ з\блёёндэ тосхоной, аймагай засагуудай т\лёёлэгшэд уригдаашье hаа, мэдэгдээг\й шалтагаар хабаадааг\й юм.

«Дайнай \хиб\\д» гэhэн ниитын эмхинэй т\р\\лэгшэ Галина Волчатова Хомутово hууринда 6 муниципальна автобусууд ябадаг, манай тосхондо нэгэшье \гы гээд гайхана. *ургуулиин \хиб\\дые т\лбэриг\й зёёхэ транспорт хэрэгтэй.

З\блёёнэй бусад хабаадагшад м\н лэ эдэбхитэйгээр энэ асуудал з\бшэлгэдэ ёёhэдынгёё hаналнуудые хэлэбэ.

Тэдэнэр дахяад лэ засагуудта хандалга эльгээжэ, болзор соонь харюу абааг\й хадаа еhо журам сахилгын эмхин\\дтэ ябуулха гээд шиидэбэ.

Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлн\\д м\нёё сагта ганса байгуулагшынгаа эрилтэн\\дые д\\ргэнэ, уншагшадай hанаа зобооhон хандалгануудые хэблэлдэ гарганаг\й. Округ – х\дёё ажахын талмай, газетын хуудаhануудта \сёён х\дёёгэй асуудалнуудые гэрэлт\\лнэ гээд з\блёёнэй хабаадагшад тоолоно.

Ветеранууд «Панорама округа» сониной ажаябуулгаар илангаяа hонирхоно.

СССР-эй журналистнарай Холбооной гэш\\н, округой радиогой ахамад редактораар \ни удаан х\дэлhэн ажалай ветеран Сергей Салдамаевай хэлэhээр, недондоной уулзалгада энэ асуудал бодхоогдоhон юм. Тэрэнэй h\\лээр округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэтэй, газетын редактортай хёёрэлдёён болоhон.

Журналистикын ветеранууд м\нёё \еын сонинуудай удха шанарые дээшэл\\лхэ, мэргэжэлтэ бэлэдхэлтэй сурбалжалагшад, ажабайдалые \нэн сэхэ гэрэлт\\лгэ гэhэн эрилтэн\\дые табина.

– «Панорама округа» сониной редакци типографиин байшанай уйтан булан соо т\бхинэhэн, хажуудань хэблэлэй хэрэгсэл шууяна, редакторынь Эрх\\ хотоhоо х\тэлбэрилнэ, нютагай ганса хоер журналистнар х\дэлнэ. «Областной» сониндо хэблэгдэhэн материалнууд округой хэблэлдэ дабтагдаха ушар \зэгдэнэ, – гээд Сергей Сократович ёёрынгёё hанамжануудые хэлээ.

З\блёёндэ «Панорама округа» газетын ахамад редактор Дмитрий Люстрицкий хабаадажа, сугларагшадай асуудалнуудта харюусаба.

«Усть-Ордын \нэн» сониной ахамад редактор байhан, ажалай ветеран Валерий Ентаев журналистнарай спартакиада hэргээхэ асуудалаар мэдээсэл хэбэ. Энэ жэлэй зунай эхиндэ тэрэниие \нгэргэхёёр т\сэблэгдэнэ.

Аха \еын журналистнар нэгэтэ шэлэhэн мэргэжэлдээ \нэн сэхэ, м\нёёшье х\рэтэрёё ниитын хэрэг\\дтэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, г\рэн доторой h\\лшын байдалаар hонирхоно. Залуу н\хэдтэеэ баян д\й д\ршэлёёрёё хубаалдажа, з\б hургаалнуудые хэлэжэ, нэн т\р\\н hэшхэлээрээ х\дэлхэ, ёёрынгёё hанамжатай, зоригтой байха гээд hануулдаг.

Yнэхёёрёёшье т\р\\н олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлн\\дые д\рбэдэхи засаг гээд тоолодог hэн. Гуурhаараа хурса шанга сурбажалагшадай материалнуудые аха \еын уншагшад м\нёёш мартадагг\й.

Эхирэд-Булагадай аймагай ветерануудай соведэй з\блёён миин хооhон хёёрэлдёён болонг\й, эндэ бодхоогдоhон шухала асуудалнууд засагай талаhаа анхаралда абтагдажа, тосхоной ажаhуугшадай, сонинуудай уншагшадай hонирхолнуудые шиидэхэ бэзэ гээд найдагдана.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зураг

Просмотров: 392 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz