Четверг, 02.02.2023, 22:17
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2016 » Ноябрь » 18 » Баян т\\хэтэй Буряад-Енг\\дэй hургуули
14:51
Баян т\\хэтэй Буряад-Енг\\дэй hургуули

Оhын районой Буряад Енг\\д hууринай ажаhуугшад т\рэл hургуулиингаа 120 жэлэй ойн баярые тэмдэглэбэ. Энэ hайндэр hургуулиин болон нютагай т\\хэдэ \шёё нэгэ ушарал болобо гээшэ. Х\ндэм\\шэ нютагай зон айлшадаа \ндэр хэмжээн дээрэ угтан абаба. Эрдэм hуралсалай эмхи зургаанай коллективые амаршалхаар Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – УОБО захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Марина Иванова, Оhын районой мэр Виктор Мантыков, Оhын районой Д\\мын хиналтын тоо б\ридхэлгын палатын т\р\\лэгшэ Ирина Зверева, районой гэгээрэлэй управлениин ноен Ирина Аржитова, hургуулинуудай болон ДЮСШ директорн\\д, энэ hургуули д\\ргэжэ гараhан олон тоото х\н\\д ерэhэн юм. Ажалай ветеран, Кировэй нэрэмжэтэ колхозой т\р\\лэгшэ Юрий Борисович Борхоев энэ баярай хэмжээнэй х\ндэтэ айлшаниинь болобо. Тэрэнэй hонор х\тэлбэри доро 1987 ондо Буряад Енг\\дэй hургуулиин шэнэ байшан бодхоогдоhон байгаа.

Баяр еhололой нээлгэн дээрэ hургуулиин директор Бальжинима Мантыкова айлшадаа амаршалжа, \гэ хэлэhэн юм.

– Ондоо тээhээ ерэжэ, христиан шажанай шэглэлээр ажал ябуулагша, санаарта-багша Мохочкеев Михаил Ильич гэгшын ехэ оролдолгоор 1896 ондо Онгосорой церковно-приходской училищи нээгдэhэн байгаа. Теэд ажал ябуулгын жэлн\\дэй хугасаа соо Буряад Енг\\дэй hургуули 1710 hурагшадые дунда мэргэжэлтэй болгожо  гаргаа, эды  шэнээн х\н\\д д\\рэн бэшэ дунда hургуулиин мэргэжэлтэй болоhон. 1963 онhоо 5 hурагшад  алтан  медальнуудаар, 31 hурагшад м\нгэн медальнуудаар hургуулияа д\\ргэжэ гараа бэлэй. *ургуулиин багшанарай коллектив нэгэ бэшэ \еын гайхамшагта бэрхэ, нэрэтэй солотой х\н\\дые hургажа гаргаа  гэхээр ааб даа. Энэ hургуулиhаа 9 докторнууд, эрдэмэй 27 кандидадууд, РСФСР-эй, СССР-эй болон РФ-циин Гэгээрэлэй 35 отличнигууд,  дуушад,   ш\лэг\\дые зохеогшод, сэрэгэй алба хаагшад, нэрэ зэргэтэй спортсмен\\д болон бусад ургажа гараhан юм. Энээндэ анхаралаа хандуулжа, х\ндэлхэ хэрэгтэй. Ябажа байгаа hуралсалай жэлдэ hургуулидамнай 161 hурагшад hурана, эдэнэрые 22 багшанар hургана гэхээр. *ургуулиин \хиб\\д районой болон окружной олимпиадануудай, м\рысёён\\дэй болон конкурснуудай призернууд болодог. *урагшадай амжалтатайгаар ба тааруугаар hурахын тула hургуулида спортивна зал, hуралсалай мастерскойнууд, hургуули шадарай 1 гектар газар, теплицэ, библиотекэ, столово, актова зал, компьютернэ класс, т\\хын хизаар ороноо шэнжэлэлгын музей х\дэлнэ. 2014 ондо Буряад Енг\\дэй СОШ агробизнес-hуралсалай талаар туршалгын талмай болонхой. Энэ шэглэлээр жэл б\ри hургуулимнай областной «Образование Прибайкалья» гэhэн гэгээрэлэй форумда хабаадана. Энэнhээ гадна 2015 онhоо б\гэдэ Россиин «Готов к труду и обороне Иркутской области» гэhэн физкультурно-спортивна    комплекс     нэбтэр\\лхэ талаар туршалгын талмай гээд hургуулимнай тоологдоно. Манай hургуулиин багшанарай эбтэй эетэй коллектив \ндэhэ яhатанай соел болбосорол сахиха шэглэлээр эдэбхитэйгээр   х\дэлнэ.  Мэдээжэ уран зохеолшо А.С. Пушкинай нэрэ з\\дэг манай Буряад Енг\\дэй hургуули д\\ргэжэ гараhан х\н\\д м\нёёдёё арадай ажахын б\хы hалбаринуудта, Агууехэ Росси г\рэнэй алишье буланда, тэрэ тоодо т\рэл Енг\\д дайдадаа тоонто нютагаа алдаршалуулан, т\рэл hургуулидаа туhаяа х\ргэжэ ажаллана гэжэ тэмдэглэмээр, – гээд Бальжинима Дамдинцыреновна хэлээ hэн.

Округой х\тэлбэрилэгшэ Марина Иванова \гэ хэлэхэдээ, иигэжэ тэмдэглэбэ:

– Ехэ зам гаража, м\нёёдэр танай юрэнхы эрдэм hуралсалай эмхи зургаан гансашье Усть-Ордын Буряадай округто бэшэ, харин Б\хы Эрх\\гэй областьдо нэрэтэй т\рэтэй hуури эзэлнэ. *ургуулидатнай hурагшадай амжалтатайгаар hурахын ба алишье талаhаа х\гжэхын тула зохид байдал тогтоогдонхой, м\нёё \еын эрдэм hуралсалай технологинууд нэбтэр\\лэгдэнэ, инновационно талмайнууд амжалтатайгаар х\дэлнэ. Ходорhон саг соо зуугаад мянган hурагшад г\нзэгы ухаа мэдэрэл абажа, д\й д\ршэлтэй боложо,  ажабайдалай \ргэн  харгыда гараhан юм. Т\рэл дайдадаа, Эхэ орондоо дуратай   байхаар,   hалбаран  х\гжёёхэ хэрэгтэ анхаралаа хандуулжа шадахаар hургуули тэдэниие hургаhан юм. Тиимэhээ  з\рхэ  сэдьхэлэйнгээ заабаряар \дэр б\хэндэ эдэ \хиб\\дээр х\дэлдэг багшанарта онсо баяраа х\ргэнэб. Хэрэгээ hайнаар мэдэдэг эбтэй эетэй энэ коллектив hургуулидаа hуралсалай ба х\м\\ж\\лгын хэрэг урагшатайгаар х\тэлнэ. Энэ гайхамшагта ойн баярай \дэр Таанар б\гэдэндэ зохеон байгуулгын проектн\\дые бэел\\лхэ хэрэгтээ ехэ амжалтануудые туйлажа, хэжэ байгаа ажал х\дэлмэридёё урмашажа, баяр \зэжэ, ерээд\й байдалда этигэл найдалаа алданг\й, эл\\р энхэ ба амар мэндэ ажаhуухыетнай х\сэнэб,  hурагшадтнай таанараа \ндэр туйлалтануудаараа болон илалтануудаараа хододоо баясуулжа байг лэ!

Округой захиргаанай талаhаа буряад хэлэнэй ба литературын кабинедтэ презентационно оборудовани худалдажа абахаар сертификат бэлэглэгдэбэ. Буряад Енг\\дэй дунда hургуулиин ойн баяртай дашарамдуулан олон жэлдэ \нэн сэхээр ажаллаhанай т\лёё багшын ажалай ветеранууд Антонина Матвеевна Петрова болон Юнайда Николаевна Хепхеева баяр баясхалангай бэшэг\\дээр урмашуулагдаба.

*ургуулиин ойн баярые тэмдэглэhэн \дэр баяр еhололой линейкэ боложо,    айлшадта экскурси эмхидхэгдэжэ, hургуулиин хизаар ороноо шэнжэлэлгын музейн баян материалнуудаар танилсуулаа бэлэй.

 

Сильвия Алхансаева. Надежда Эшметовагай буулгаhан зурагууд

Просмотров: 563 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz