Вторник, 27.02.2024, 02:09
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Ноябрь » 2 » Буряадай тамирай домог Геннадий Манжуев
11:06
Буряадай тамирай домог Геннадий Манжуев

Октябриин 20 -до Эхирэд-Булагадай аймагай Гахан нютагта СССР-эй тамирай уласхоорондын хэмжээнэй мастер, Усть-Ордын Буряадай автономито тойрогой Х\ндэтэ эрхэтэн Геннадий Манжуевай дурасхаалда буряад барилдаагаар окружной турнир \нгэрhэн юм.

 

Шанга тулалдаан

Геннадий Николаевич Манжуев 1948 оной октябриин 15-да Эрх\\ можын Эхирэд-Булагадай аймагай Дарбай тосхондо т\рэhэн юм.

Долоодохи ангида hурахаhаа хойшо тэрэ д\рэ буляалдалгын барилдаанда ябажа эхилээ. СССР-эй уласхоорондын классай спортын мастер, Ородой Холбоото Уласай абарга – б\хэ, Рос-сиин чемпионадуудай х\рэл болон м\нгэн медальнуудта х\ртэhэн. Уласхоорондын турнирнуудта шангай hууринуудта гараhан, илалташье туйлаhан габьяатай. Буряад Уласай, Сиби-риин болон Алас-Дурна з\г\\дэй абарга юм.

1971 ондо Геннадий Манжуев Буряадай г\рэнэй багшанарай hургуули д\\ргээд, «Бэе тамир х\м\\ж\\лгэ» гэжэ мэргэжэлтэй болоо.

1978 онhоо эхилээд, 1990 он болотор Буряад Уласай бэе тамирай соелой г\рэнэй хорооной т\р\\лэгшээр х\дэлёё. Ородой Холбоото Уласай Олимпиин хорооной, \ндэhэ яhатанай г\йсэдхэхы хорооной гэш\\н ябаhан байна. 1990 онhоо 1994 он болотор Буряадай АССР-эй Сайдуудай З\блэлэй т\р\\лэгшын орлогшоор ажаллаа. 1995 онhоо 1998 он болотор «Ариг Ус» концернын вице-президент байhан. 1998 онhоо 2002 он болотор Буряад Уласай Монголдо Т\лёёлгэтэ газарай х\тэлбэрилэгшёёр х\дэлёё. 2002 онhоо 2006 он болотор Ородой Холбоото Уласай Генеральна консульствын вице-консулоор Эрдэнэт хотодо ажаллаа.

Уран hайханда бэлигтэй байhан тула, Геннадий Николаевич уран зохеол, ш\лэг бэшэдэг бэлэй. Тэрэ Буряад Уласай уран зохеолшодой Холбооной гэш\\н, 13 ном гаргаhан юм.

2010 ондо Геннадий Николаевич Манжуев бэе тамирай, соелой спортын болон аяншалгын факультет 50 жэлэй туршада д\\ргэгшэдэй тон эрхимынь гэжэ элир\\лэгдээ hэн. Энэ ушараар Буряадай г\рэнэй ехэ hургуулиин ректор тусхай захиралта гаргажа, Манжуевай нэрэмжэтэ аудитори байгуулаа.

Геннадий Манжуевай алдар нэрэ дэлхэйн н\\дэлшэ арадуудай монголшуудай тобшо толи соо оронхой. Геннадий Николаевич Манжуев Усть-Ордын Буряадай автономито тойрогой, Эрх\\ можын Эхирэд-Булагадай болон Баяндайн аймагуудай Х\ндэтэ эрхэтэн юм.

 

М\рысёёнэй баяр еhололой нээлгэн

Геннадий Николаевич алишье талаараа бэлигтэй х\н байгаа, тамиршан, политик, ниитын ажаябуулагша, уран зохеол бэшэгшэ, хэдэн \е нютагайнгаа алдарта х\б\\гээ hанажа ябаха гээд дурасхаалта самбарай нээлгэндэ «Гахан» гэhэн МО-гой гулваа Владимир Бардаханов хэлэбэ.

Усть-Ордын Буряадай тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев Геннадий Манжуевай т\рэл округойнгоо ажаhуугшадай байдалаар hонирхожо, ходо бага нютагаа эрьежэ байhаниие дурсаба.

Буряад Уласай Х\ндэтэ эрхэтэн Геннадий Айдаев д\тынгёё н\хэр тухай сэдьхэлэй дулаан \гэн\\дые хэлэжэ, Улаан-Yдэ хотын Олимпиин резервын hургуулида Геннадий Манжуевай нэрэ \гтэхэ гээд мэдээсэбэ.

М\н лэ СССР-эй спортын мастер, отставкын полковник, г\рэнэй зургаан \ндэр шагнал- нуудта х\ртэгшэ Владимир Вострецов н\хэр тухай дурсалгануудаараа хубаалдаа.

Геннадий Николаевичай наhанай хани н\хэр Тамара Кирилловна, Баир х\б\\ниинь турнирай хабаадагшадые мэндэшэлээ.

«Худайн гол» гэhэн буряад арадай ансамбль гое hайхан дуунуудаа г\йсэдхёё.

 

Эдир абарганууд

Заншалта м\рысёёндэ тойрогой табан аймагуудай, Эрх\\ хотын, Ангарскын районой 246 эдир барилдаашад суглараа. Тэдэнэр 25 кг. шэгн\\риhээ 70 кг. шэгн\\ри х\рэтэр х\сэ шадалаа туршалсаа. М\рысёён нютагай дунда hургуулиин спортын заал болон Геннадий Манжуевай нэрэмжэтэ барилдаашадай юрта соо \нгэрбэ.

Ёёhэдынгёё шэгн\\рин\\дтэ Ганя Ануфриев (Оhо), Рома Лебеденко (Ангарск), Эхирэд-Булагадай аймагай Боря Иванов болон Коля Кобяков,баяндайн барилдаашад Эдик Подпругин, Игнат Дареев, Валера Хатагаров, Вадим Дареев, Григорий Балтуков (Эрх\\), Шота Кортиев (Оhо) гэгшэд илагшадаар тоологдобо.

Абсолютна т\р\\ hуури эзэлхын т\лёё х\б\\дэй дунда 26 барилдаашад сугларба.

Эрх\\ хотын «Байкал Арена» гэhэн спотклубые т\лёёлэгшэ Виталий Евдокимов илагша болобо. Харин эрэш\\лэй дунда Эхирэд-Булагадай аймагай Михаил Мухтыров абсолютна чемпионой нэрэ зэргэдэ х\ртёё. Илагшадта хонин, морин шангууд барюулагдаа.

Турнирай б\хы илагшад, призернууд м\нгэн шангуудаар урмашуулагдаа.

Округой захиргаан грамотануудые, медальнуудые, \нэтэй шангуудые барюулhан байна.

Харин «Урюмкан» гэhэн директорн\\дэй б\лгэмэй компа- ниин т\р\\лэгшэ Геннадий Бербидаев 60 мянган т\хэриг призовой жасада оруулжа, 40 мянган т\хэригэй сертификат барилдаашанай юртада тренажернуудые абалгада илгаhан юм.

М\н лэ турнирай спонсорнуудhаа тусхай шангууд олон барилдаашадта барюулагдаа.

Геннадий Манжуевай 70 наhанай ойдо зорюулагдаhан б\хэ барилдаанай м\рысёён эрхим тамиршадай шэнэ нэрэн\\дые элир\\лбэ гээшэ.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 374 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz