Пятница, 14.06.2024, 13:06
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Март » 16 » Еhотойл х\сэ шадалай, хатуу зангай hайндэр
15:27
Еhотойл х\сэ шадалай, хатуу зангай hайндэр

Усть-Орда тосхондо, мартын 1-дэ, Сагаан hарын дэргэдэ Усть-Ордын Буряад округой 80 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Буряад эрэш\\лэй нааданууд» гэhэн фестиваль \ндэр хэмжээндэ \нгэрбэ. Тэрэниие округой захиргаанай \ндэhэн гэгээрэлэй болон \ндэhэн спортын з\йлн\\дэй таhаг, Усть-Ордын \ндэhэтэ уран hайханай т\б эмхидхэбэ. Фестивалиин гол зорилго ургажа байhан \етэниие зуугаад жэлн\\дэй арадай еhо заншал дээрэ х\м\\ж\\лгэ, \ндэhэн спортын з\йлн\\дые хадагалга, х\гжёёлгэ, бэеын эл\\рые сахилга болоно.

  

«*ээр шаалган» – \хэрэй hээр шаалгада м\рысэхэ дуратай х\н\\дэй туршадаг эртын буряад-монголой т\хэл. Эрын юhэн эрдэнидэ ородог байгаа. Урид шанаhан яhа нэгэ гартаа баряад, н\гёё гарайнгаа альганай эрмэгээр сохиходо хухардаг. М\рысёёнэй эрхэ н\хэсэл – гар нюсэгэн, бээлэй болон бусад хамгаалалта байха еhог\й. Яhаяа б\дёёр ореожо болохо.

Командануудай гараха ээлжээн жээрэбээр тодорхойлогдодог. 5 х\нэй командын ендэр дээрэ гарахада, хабаадагшад мэшээг сооhоо hээр харанг\й гаргадаг. Тэрэнэй ашаар hээр hэлгэлгэ ба арсалдаата ушар зайлуулдаг. Нэгэдэхи шатада нэгэ сохилто т\лбэриг\й, сохилто б\хэн 50 т\хэригтэ болохо.

Округой хэмжээнэй т\р\\шын м\рысёёндэ 7 команданууд суглараа. Тэдэнэй б\ридхэлдэ табан хабаадагшад байhан, б\хыдёё 35. Баяндайн аймаг хоер командые Кокорино, Нагалаг, хоердохинь – Хэрмэ, *огоод, Н\хэдэй аймаг м\н лэ хоер командые Ново-Ленино, Новон\хэд гээд табяа. Эхирэд-Булагадай аймагые Байтаг нютагай залуу х\б\\д т\лёёлбэ. Оhошуул аймагай х\дёё нютагуудhаа б\ридэмэл команда эмхидхэбэ. Тиихэдэ м\рысёёнэй айлшад Т\нхэнэй аймагай Хойто – гол нютагай залуу х\б\\д долоодохи команда болобо. Энэл нютагта 2013 ондо hээр шаалгын т\р\\шын ехэ турнир \нгэрhэн юм. Тиимэhээ эндэ hээр шааха ехэ д\й д\ршэлтэй, бэрхэ, шанга, хабатай х\б\\д олон байха.

Хабаадагшадые округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшын орлогшо Андрей Дмитриев, «Сахилгаан» гэhэн бёё шажанай ниитын эмхинэй т\р\\лэгшэ Станислав Сорокин, Усть-Ордын дасанай шэрээтэ Зоригто ламхай гэгшэд мэндэшэлжэ, амжалтануудые х\сэбэ.

М\рысёёнэй ахамад судья Александр Урбагаев болоhон. Энэ х\н округто hээр шаалгые hэргээhэн байна. Тэрэ Н\хэдэйгёё аймагта т\р\\шын турнир \нгэргэhэн юм. Ехэ hонирхолтой хёёрёён\\дые ябуулжа, шадамараар турнирые ябуулаа гээд тэмдэглэлтэй.

Ендэр дээрэ хабаадагшад гаража, hубарилдан мэшээг\\д соо байhан яhануудые бэлээр хухалжа байхыень харахада, одоошье гайхалтай байгаа. Буряад х\б\\д гартаа хаба шадалтай, ш\рбэhэтэй, шуран, бэрхэн\\д лэ байна. Энэ м\рысёёнэй аха хабаадагша Н\хэдэй командын 58 наhатай Илья Маланов, эгээ эдир хабаадагша м\н лэ энэ аймагай 15-тай Сергей Бужигинов байhан. Хоер басагад Баяндайн Виктория Пензина, Т\нхэнэй Дарима Аюшиева гэгшэд хабаадаа. Виктория недондо жэлдэ hээр шаалгын турнирта Эрх\\ хотодо 2-дохи hуури эзэлhэн юм. Басагад нэгэдэхи, хоердохи д\хэригёёр тулалдааниие д\\ргээ.

Жалсып Манзаров

Д\хэриг б\хэндэ шанга тулалдаанууд \нгэрёё. Нэгэ амин доро харагшад hээр хухалга б\хэниие хаража, гайхалаа мэд\\лээ. Yнэхёёрёё хэды сагай ошоhыеш мэдээг\йгёёр анхаралтайгаар тулалдаануудые хараабди. Д\хэриг б\хэндэ hээрн\\д б\д\\н боложол байна. З\гёёр х\б\\д, эрэш\\л нэгэ сохилтоор хухалжал байгаа бшуу. Нэгэ туршалгаhаа хухалжа шадааг\йш\\л саашанхи тулалдаануудта хабаадаха эрхэеэ алдаhан. Т\гэсхэлдёё гурбан х\б\\д \лэжэ, т\р\\ hууриин т\лёё тэмсэбэ. Эндэ одоол hонирхолтой байгаа. 16 наhатай Т\нхэнэй Жалсып Манзаров, Эхирэдэй 31 наhатай Сергей Ханхасаев хоерой хоорондо хэлэшэг\й тэмсээн болоо. Нэгэниишье булигдажа \гёёг\й, сохихо яhануудшье д\\рээ. Жюри хоюуланайнь дунда илалтые хубааба. Эндэ эдир х\б\\н Жалсабай нэтэр\\, h\бэлгэн, зоримгой абари зангые онсо тэмдэглэхээр, гарынь ехээр хабдабашье, hээрн\\дые бута сохижол байгаа бшуу. Ямар онсо аргаар, абьяас ехэтэйгээр хухална гээшэб! Гурбадахи hуури Т\нхэнэй командын Шагдыр Халтанов эзэлээ. Усть -Ордын ажаhуугша, Баргажан нютагhаа гарбалтай, Н\хэдэй командын б\ридхэлдэ тулалдаhан Геннадий Очиров 4-дэхи hуурида гараба.

Турнирай илагшад Байтагай х\б\\д

Харин командна т\р\\ hуурида Байтаг нютагай «Бэрхэш\\л» гэhэн команда гараба. Нээрэшье тэдэнэр бэрхэш\\л аха д\\нэр Сергей, Виктор, Трофим Ханхасаевтан, Владимир Шарыгин, Исаак Михеев.

Т\нхэнэй айлшад хоердохи hуури эзэлээ. Гурбадахи hуури Новон\хэдэй команда абаба. Эндэ устьордын Геннадий Очиров гансаараа \лэhэн байгаа бшуу. Ёёhэнэй ашаар н\хэдэйхид призовой hуурида гараба.

Оhын командада гансаараа \лэhэн Юрий Васильевые тэмдэглэмээр, тэрэ 8-дахи д\хэриг х\рэтэр туршалсаа.Энэ аймагта hээр шаалган модоо т\р\\шынхиеэ \нгэрhэн юм. Д\ршэлшье \гы hаа, Юрий эрхим шадабари харуулаа.

Турнирта 200 шахуу hээрн\\д 19 д\хэригтэ хухалагдаа. Тулалдаанай h\\лээр т\нхэнэйхид hээр хухалгаар ондоо аргануудые харуулжа, сугларагшадые баясуулаа. Энэ хадаа нюрганай саана hээр хухалга, х\лэйнгёё хоорондо болон бусад арганууд.

Б\хы илагшад, призернууд грамотануудта, медальнуудта, кубогто, м\нгэн шангуудта х\ртэбэ.

Т\р\\шын буряад эрэш\\лэй нааданай фестиваль еhотойл х\сэ шадалай, хатуу зангай, h\бэлгэн ухаанай hайндэр болобо.

Округой захиргаан саашадаашье \ндэhэн спортын з\йлн\\дые х\гжёёхэ зорилготой. Энэ талаар ехэ х\дэлмэри ябуулагдажал байдаг.

 

Намжилма Цыденова

 

Оргкомитет фестиваля благодарит всех тех, кто способствовал проведению фестиваля. Тех, кто помогает возрождать этнические и культурные традиции, укрепляет чувство принадлежности к этносу, испытывает гордость за свою землю и национальную культуру.

Тарнуев И. Е., начальник Эхирит-Булагатского РСББЖ; Ноходоевы Г.Л. и И.В., предприниматели; Торшонова З.И., генеральный директор АО «Бизнес-центр «Байкал», Степанова Э.А., директор ГУТПП «Фармация», Анохин А.А., предприниматель, Сорокин С.Н., председатель общественной организации «Сахилгаан»; Зоригто лама, настоятель Усть-Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин»; Ханхалаева А.А., предприниматель; Мантахаева Н.Е., предприниматель; Смоколина С.Ю., предприниматель; Мандарханова Л.И., предприниматель; ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества»; МО «Ново-Николаевское» (с. Хабаровск, Муромцовка, Ново-Николаевск); Хандархаев А.И., начальник Эхирит-Булагатского Управления образования.

Просмотров: 502 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz