Понедельник, 24.06.2024, 14:36
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2016 » Октябрь » 7 » Х\ндэтэ аха н\хэртэеэ уулзалга
10:10
Х\ндэтэ аха н\хэртэеэ уулзалга

Окружной архивта

*аядаа манай редакцида Москва хотоhоо мэдээжэ уласхоорондын журналист Ким  Болдохонов ерэhэн байна. Боохоной аймагай Заглиг нютагhаа гарбалтай Ким Борисович Эрх\\гэй г\рэнэй университедэй h\\лээр «Усть-Ордын \нэн» сониндо зохеохы ажаябуулгынгаа эхиеэ абаhан юм. Холын 1957 ондо залуухан х\б\\е газетын редактор Мария Матвеевна Миронова халуунаар угтан абажа, т\р\\шын алхамуудыень дэмжэhэн байдаг. *\\лээрнь залуу журналист «Ленинэй туг» гэhэн окружной сониной редакторай орлогшоор томилогдоо бэлэй. 1964 ондо Усть-Ордын Буряадай окружкомой пропагандын   таhагай  даагшаар х\дэлёёд, Москва хото руу Дээдын партийна hургуули эльгээгдээ hэн. Тэрэнэй h\\лээр Советскэ Союзай Телеграфна Агентсвын т\бэй аппарадта х\дэлжэ захалаа. Монгол орондо тусхай корреспондентээр, ИТАР ТАСС-ай корпунктын даагшаар х\дэлёё.

«Монголия: страна и люди», «Бурятия», «Такая близкая земля», «Дорогие мои земляки» гэhэн номуудай автор болоно.

Алтанхан намарай \е сагта х\ндэтэ аха захатамнай т\рэл тоонто дайдаяа эрьежэ, \хиб\\н, залуу наhаяа гуниглан дурсажа, сэбэр  тунгалаг агаараар амилан, аршаандал арюун уhаяа амталан, шэнэ х\сэ хабатайгаар hёёргёё  бусаба гээшэ.

Манай редакцида

Байрлаhан гэрэйнгээ газаа

Ким Борисовичай  гурбан зээ Ринчен, Аюр, Юра х\б\\дээрээ редакцимнай богоhо алхалжа ороходонь, гансата hаруул зохид болошоо hэн. Зээнэрынь \бгэ эсэгэдээл адли \ндэр соелтойнууд,  h\бэлгэн ухаатайнууд, бэрхэн\\д х\б\\д юм. Ринчен зээниинь Россиин хари г\рэнэй хэрэг\\дэй Министерствэдэ ажаллана. Хитад г\рэнэй Гуанчжоу  хотодо   Россиин   Генеральна консул юм. Харин ёёhэнэй аба,Рыгзен Ракшанов, Монгол ороной Эрдэнэт хотодо Россиин Генеральна консул болоно.

Аюр ёёрынгёё хубита хэрэг эрхилдэг, м\н Москва хотодо ажаhууна.

Ким Борисович гуурhаараа нэгэ залуу н\хэд\\дтээ  зохеохы ажаябуулгынгаа hонирхолтой хуудаhануудые иража, олон ушарнуудые хёёрэжэ, баян д\й д\ршэлтэеэ хубаалдаба.

– Би з\рхэ сэдьхэлдээ ехэ дулаанаар ажалайнгаа намтарые эхилhэн «Усть-Ордын \нэн» газетэ тухайгаа hанадагби. Тиихэдэ энэ сониндо д\й д\ршэлтэй журналистнар Мария Матвеевна Миронова, Ирина Николаевна Муруева гэгшэд залуу бэшээшэдые Ким Малакшанов, Михей Мадаев, намайе ехэ харалсадаг, туhалсадаг бэлэй. Минии зохеохы ажаябуулгын эхи hуури   табилсаhан   аха   н\хэд\\дээ хододоо дурсан ябадагби. Редакциин ажалай х\лгёён шангал hэн, м\нёё hанахадам, ондоо ямаршье ажалhаа орео, харюусалгатай мэтэ, теэд хуу \рдеэд-хээд ябадаг эршэтэй шиираг хаhамнай бэлэй даа. 25 жэлэй туршада ИТАР ТАСС-ай тусхай корреспондентээр ажалллаhан \е сагни мартагдашаг\й. Ехэ харюусалгатай х\дэлмэри байгаа ха юм. Дары т\ргэн г\рэн соохи байдалай мэдээсэлн\\дые ябуулха х\нгэн зорилго бэшэ. Урдахи зуун жэлэй 70-80 онуудта  манай  болон Монгол г\рэн\\дэй хани барисаан ехэ нягта холбоо барисаатай, х\гжэнги байhаниинь мэдээжэ юм. Партиин съездн\\д \нгэрхэ, Монголой 18 аймагуудай ажабайдал, сонинуудай тобшолол хэхэш, аргаг\й олон х\дэлмэри хэгдэдэг hэн.

М\нёё таанар залуу \еын сурбалжалагшадта ганса \нэн баримталhан \йлэ ушарнуудые бэшэгты гээд х\сэхэ байнаб. Бэеэ даанги хэблэл- н\\дhээ ондоо сонинуудта ёёhэдынгёё hаналнуудые бэшэхэнь х\ндэ ааб даа. Гэбэшье уншагшадтаа ганса \нэниие бэшэгты, сонинойнгоо заншалые нэрэтэй т\рэтэйгёёр \ргэлжэл\\лэгты, – гээд маанарта х\ндэтэй аха захатамнай хандаhан байна.

Ким Борисович окружной архив ошожо, 1957-58 онуудай «Усть-Ордын \нэн» газетэн\\дые иража, ёёрынгёё бэшэhэн материалнуудые зээнэртээ харуулаа. Округой т\бтэ  байрлаhан гэрн\\дээ хараhан байна. Х\\ргын саана, Бардахановай \йлсёёр т\бхинэhэн модон гэрээ ошожо хараа. Тэндэ 1972 онhоо Кирилловтанай гэр б\лэ ажаhууна. Гэрэй эзэн эхэнэр Людмила Алексеевна hонирхолтой айлшантай танилсаа.

Окрисполкомдо х\дэлжэ байhан таhалгаяа хараха зорилготойгоор Ленинэй гудамжаар хуушан медицинскэ училищиин байшан ошоhон байна. З\гёёр тэрэ байшан hандархай, аюултай гээд хаагданхай юм.

Залуу наhанайнгаа харгыгаар Ким Борисович ябахадаа, тэрэ \еынгёё н\хэд\\дые эжэлэдг\й дурсаа. Табяад жэлэй саада тээ округhоо н\\жэ ябаhаншье hаа, т\рэл дайдатаяа холбоогоо таhарааг\й, аргатай болоходоо ерэжэ байдаг. Наhанайнь н\хэр Лидия Сергеевна багша мэргэжэлтэй байhан, Х\тиин дайдаhаа гарбалтай hэн. Гурбан жэлэй саана бурхандаа мордоhон байна. Ким Борисович хоер басагадтай, 3 зээнэртэй, 2 гушатай юм.

М\нёё сагта «Дорогие мои земляки» гэhэн номойнгоо 3-дахи хэблэл дээрэ х\дэлнэ.

Эндэ Монголдо х\дэлhэн россиин элитэ  эрдэмтэд, ниитын ажаябуулагшад, м\н лэ Усть-Ордын Буряадай округhоо гараhан мэдээжэ х\н\\д  тухай хэлэгдэнэ.

Манай газетэ хододоо х\ндэтэй аха захатанаараа омогорходог. Уласхоорондын хэмжээнэй  сурбалжалагша, уран зохеолшо, сэбэр hайхан сэдьхэлтэй, \ндэр досоохи    соелтой Ким Борисович Болдохонов залуу \еын н\хэдтёё амиды жэшээ болоно ха юм. Х\ндэтэ аха н\хэртёё \шёёл ута наhа, удаан жаргал эдлэжэ,  залуушуулдаа  hургаал    заабаринуудаа хэлэжэ, шэнэ зохеолнуудаа б\тээжэ, hайн hайхан ажаhухыень х\сэнэбди!

Намжилма Цыденова

Просмотров: 427 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz