Пятница, 14.06.2024, 14:55
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Март » 3 » Константин Хайрулинай дурасхаалда
12:47
Константин Хайрулинай дурасхаалда

Турнирай хабаадагшад

Январиин 21-дэ Оhын районой с\лёё барилдаанай федераци Оhо hууринай «Баатар» нэрэтэй спортын комплекс соо с\лёё барилдаагаар РФ-циин арадай гэгээрэлэй отличник Константин Хайрулинай шанда с\лёё барилдаагаар заншалта болоhон II нээмэл турнир ураг таригуудай, хани н\хэдэй, х\м\\ж\\лэгшэдэй \\схэлээр эмхидхэhэн байгаа.

Константин Николаевич 1962 оной сентябриин 14-дэ Yлеэ hууринай олон \хиб\\тэй гэр б\лэдэ т\рэhэн юм. Накип Кузьмич эсэгэнь Yбэсын совхоздо жолоошоноор х\дэлhэн, харин Зоя Ивановна эхэнь – х\дёёгэй номой санда библиотекареэр х\дэлёё. Константин \хиб\\дэй дунда гэр б\лэдёё ахань, гэрэйнгээ ажал х\дэлмэридэ эхэ эсэгэдээ ехэ туhатай байhан ааб даа, д\\нэрээ харалсаа.

Физкультурын багша, тэрэнэй тренер Николай Соколович Сидоровта hуража, бэе тамираа хатуужаhан, илалтада эрмэлзэжэ hураhан юм.

1976 ондо Ново-Ленинэй дунда hургуули д\\ргээд, Yбэсын совхоздо хонишоноор х\дэлёё.

1980 ондо Совет сэрэгэй зэргэдэ абтаhан байгаа. Алас-Дурнын сэрэгэй округой тагнуулай сэрэгтэ албаяа д\\ргээ бэлэй.

1982 ондо албаяа д\\ргээд, т\рэл Yлеэн совхоздоо бусажа, хонишоной ажалаа \ргэлжэл\\лбэ.

1983-1986 онуудта Оhын районой ОВД-дэ х\дэлёё.

1986 онhоо Оhын ДЮСШ-да с\лёё барилдаагаар багша-тренерээр х\дэлжэ захалаа бэлэй.

1991 ондо Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ д\\ргэhэн юм.

1996 ондо ашаг \рэтэй ажалай ба спортын талаар х\ртэhэн туйлалтануудай т\лёё «Отличник народного просвещения РФ» тэмдэгээр урмашуулагдаhан.

Хамта х\дэлhэн хани н\хэдынь хэрэгээ hайнаар мэдэдэг, \хиб\\дээр х\дэлжэ шададаг, арга шадалынь оложо шададаг байhан гээд дурсан хэлсэнэ. Баяр баясхаланай бэшэг\\дээр нэгэтэ бэшэ шагнагдаhан. Тэрэнэй х\м\\ж\\лэгшэд Эрх\\гэй областиин суглуулагдамал командын б\ридэлёёр Россиин Азии талын турнирнуудай болон Московско, Амурска областьнуудай, Саха-Якутиин болон Красноярска хизаарай б\гэдэ Россиин турнирнуудай илагшад болоhон юм. Тэрэнэй х\м\\ж\\лэгшэдэй дунда нэрэ т\рэтэй барилдаашадые тэмдэглэбэл, Владимир Власко, Эрх\\гэй областиин болон Буряад Республикын чемпион, Тула хотодо Россиин табадахи призер; Вячеслав Бертаков, Россиин Азии талын чемпион, «Хабсагай» барилдаагаар уласхоорондын «Дети Азии» фестивалиин гурбадахи призер, Ерофей Хабаровай дурасхаалда Хабаровскда \нгэрhэн б\гэдэ Россиин турнирай илагша, буряад барилдаагаар округой соелой ба спортын «Сур-Харбаан» гэhэн hайндэрэй хоер дахин абсолютна чемпион гэгшэд болоно.

Округой тренерн\\дэй б\лэг болон х\м\\ж\\лэгшэдынь тэрээн тухай ехэ \гэ х\\рг\й, бэлиг ехэтэй, урид hанаатай х\н байгаа гээд хэлсэнэ.

 

Баяр еhололой байдалда м\рёсёёнэй нээлгэн

Х\дёё hууринуудай дунда Оhын ДК-гай х\дэлмэрилэгшэдэй эмхидхэлгээр баяр еhололой байдалда турнирай нээлгэн болобо. Айлшадые Александр Архинчеев буряад арадай «морин хуур» инструмент дээрэ «Б\хэ барилдаанай магтаалаар» амаршалhан байгаа. Елена Багдуева «Адуушанай дуун» гэhэн дуу дуулаба.

Турнирай хабаадагшадые болон эндэ сугларhан айлшадые амаршалхаар Оhын районой мэр Виктор Мантыков, районой Д\\мын т\р\\лэгшэ Игорь Маркелов, «Оhо» МО-гой гулваа Владислав Максименко, Константин Хайрулинай ураг таригууд, Инна басаганиинь,Земфира, Людмила эгэшэн\\дынь, Борис гарбалиинь ерэhэн байгаа.

Т\рэлн\\дынь саг уларилда торонг\й, турнирта ерэhэн барилдаашадта баяр баясхаланаа х\ргэбэ. Харин турнирай \нгэргэлгэдэ туhа \з\\лhэн Константин Николаевичай х\м\\ж\\лэгшэдтэ ба спонсорнуудта онсо баяраа мэд\\лээ. Тэдэнэрэй туhаар энэ турнир \нгэрбэ гээшэ.

Х\ндэтэ айлшадай дунда барилдааша б\лын эсэгэ х\б\\н хоер – Абзаев Валерий Васильевич, барилдаанай долоон з\йлн\\дээр СССР-эй спортын мастер, ветерануудай дунда Россиин чемпион, Советскэ Союзай зэбсэгтэ сэрэг\\дэй илагша, Буряад Республикын габьяата тренер болон тэрэнэй х\б\\н Александр Богомоев, Россиин гурба дахин чемпион, 2015 ондо Баку хотодо Европын наадануудай чемпион, Махачкалада 2011 ондо дэлхэйн Кубогто х\ртэhэн юм.

Турнирта бараатай хабаадагшад сугларhан байгаа: Н\хэдэй районhоо Гергенов Юлиан, 2013 оной Россиин т\р\\ hууриин тулалдаануудай призер, Чеченскэ республикын президент Р. Кадыровай уласхоорондын турнирай призер, Россиин спортын мастер, тэрэнhээ гадна Боохоной районhоо Дмитрий Зунтоев, Россиин Кубогто х\ртёёшэ, Россиин спортын мастер.

Турнирта округой б\хы зургаан районуудhаа, энэнhээ гадна Хаашагай, Ойхоной районуудhаа, Эрх\\hээ, Байкальскhаа, Т\нхэнэй районhоо ерэжэ, б\хыдёё 339 спортсмен\\д хабаадаба. Спортсмен\\д 30 кг эхилээд, 86 кг \л\\ гаратар шэгн\\ридэ барилсаба.

Манай округhоо Боохоной Багаутдинов Слава, Мольтын Вершинин Михаил, Баяндайн Подпругин Эдуард, Мольтын Литвинцев Андрей, Боохоной Иванов Владимир, Мольтын Хамаев Кирилл, Эхирэдэй Иванов Алексей, Yлеэн Балтуев Федор, Буряад-Енг\\дhээ Мененов Мадма, Оhоhоо Иванов Юрий болон Н\хэдэй Жербаев Григорий гэгшэд илалтануудые туйлаба.

Иванов Борис эгээ эдир залуу хабаадагша, барилдаанай гое техникэ харуулжа, Топшиноев Константин шагналда х\ртёё, гое хаяса харуулhанай т\лёё Иванов Юрий, илалта туйлаха зоригой т\лёё Якимов Рашид болон Балдунов Дмитрий урмашуулагдаа. Замагин Леня харагшадай hайшаалда х\ртэhэн шангаар урмашуулагдаба.

Константин Хайрулинай хани н\хэдынь ба тэрэнтэй хамта hураhан х\н\\д айлшаар ерэhэн турнирай спортсмен\\дтэ шангуудые тогтооhон байгаа.

Эмхидхэлэй комитет ёёрынгёё элдэб бэлэг\\дые барюулба.

 

Абарга х\сын тулалдаан

Буряад барилдаагаар абарга х\сын тулалдаанда спортсмен\\д хониной т\лёё тулалдаба. Эдир х\б\\дэй дунда 23 хабаадагшад, эрэш\\лэй дунда 10 барилдаашад хабаадаба.

  • Эрэш\\лэй дунда финалда Н\хэдэй районhоо Жербаков Григорий болон Оhын районой Иванов Юрий уулзажа, Жербаков Григорий илаба. Эдир х\б\\дэй дунда Эхирэд-Булагадай районой Геннадий Михеев болон Оhын районой Манхороев Валерий уулзаhан байгаа. Энэ тулалдаанда Михеев Геннадий хониндо х\ртёё. Хоердохи илагшадта Максимов В.Г. м\нгэн шангуудые барюулба.

Эдир х\б\\дэй болон эрэш\\лэй дундахи абарга х\сын тулалдаанда Россиин спортын мастер, областной «Сур-Харбаанай» hайндэрн\\дэй абсолютна чемпион Шатханов Михаил спонсорынь болобо.

Эржена Шатханова

Просмотров: 346 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Март 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz