Четверг, 06.08.2020, 15:19
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Июль » 8 » Нэгэ нажар баярай гурбан зугаа
15:33
Нэгэ нажар баярай гурбан зугаа

1981он, 6 класс

Би, Юлия Васильевна Алексеева, багшын ажалай ветеран гээшэб. Наhан соогоо Булусын юрэнхы эрдэмэй hургуулида х\дэлёёб. Тиихэдээ м\нёёдэр модоо жэлэйнгээ баяраар хубаарилдаха х\сэлэнтэйб. Нэгэдэхеэр хэлэбэл, энэ 2019 ондо минии hургаhан т\р\\шын hурагшадай hургуулияа д\\ргэhээр 50 жэл ходорбо, олонхидынь тёёбии таабайнар болоhон. Намаяа эрьен ерэхэдээ, х\дэлмэри дээрэхи амжалтануудаараа, ашанарнуудаараа хубаарилдадаг, м\нёё дээрээ д\шёёд шахуу ашанар т\рёёд байна. Хэды жэлн\\дэй ходорбошье, намаяа мартанг\й, хододоо эрьежэ ерэхэдэнь, ехэтэ баяртайб. Б\хы классаараа, наhанайнгаа н\хэртэеэ ерэдэг. Энэ класста Булуса, Дурлай, Кударейкэ гэhэн гурбан х\дёё hууринуудай \хиб\\д hураhан юм. Ехэ эбтэй эетэйн\\д, бэе бэедээ туhаяа х\ргэлсэдэг, теэд hайн hайхан заншалынь м\нёёшье болотор сахигдана. Тэдэнэрэй дундаhаа д\рбэниинь багшын мэргэжэл шэлэhэн. Нэрлэбэл, Октябрина Парфенова, Марина Самоварова, Эльвира Бурзалова, Альбина Коновалова, бултадаа ажалай ветеранууд, олон \хиб\\дэй эжынэр. Тэдэнэрэй дунда врачнар, инженерн\\д, жолоошод, механизаторнууд бии. Халаг, Марина Самоварова м\нёёдёё манай дундаhаа гээгдээ.

Булусын дунда hургуулида hураха \едёё минии класс hургуулиин болон нютагайнгаа ажабайдалда эдэбхитэйгээр хабаададаг hэн. Альбина Коновалова, Октябрина Парфенова, Альбина Оширова, Геннадий Елбоев гэгшэд б\хы hэдэлгэн\\дые \\дхэхэ, харин бусадыньшье гээгдэдэгг\й бэлэй. Yдын эдеэнэй h\\лээр орооhо таряа хадагалдаг складта ошожо х\дэлдэг байгаабди, тэндэ таряа урбуулха, сэбэрлэхэ, хуряаха х\дэлмэрин\\д хододоо олдохо. Энэнhээ гадна намарынь т\мhэтэ ургамалнуудые, хартаабха хуряаха, хээрэ валогуудые эрьюулхэ х\дэлмэрин\\дтэ \хиб\\д х\дэлёё. Хабарынь фермын х\дэлмэридэ туhалжа, бултадаа даалгагдаhан хэрэгтээ \нэн сэхээр хандадаг, ямар нэгэ шалтаг бэдэржэ, х\дэлмэридэ гарахаг\й ушарнууд дайралдадагг\й hэн. Yхиб\\д ехэ ажалда дуратай байгаа гээд минии хани н\хэр Александр Романович м\нёё дурсан хэлэдэг. Складташье, фермэдэшье хаба шадал соогоо хододоо туhаяа х\ргэлсэдэг байгаа. Зунай \едэ хони хайшалалгада х\дэлдэг байhан. *ургуулида элдэб хэмжээн\\дтэ амжалтатайгаар хабаадажа, олонхи ушарта нэгэдэхи hууринуудта гарадаг hэн. Комсомолой т\рэhэн \дэртэ горитой бэлэдхэл хэжэ, hонирхолтой багахан спектакль харуулха. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда Илалта туйлаhаар 40 жэлэй ойн баярта б\хы шахуу жэл соо бэлэдхэл хэгдэhэн. Намарай \едэ П.Б. Бодонцоев, К.Х. Хамаганов бусад дайнай болон ара талын ветерануудта ургасаяа хуряажа абахадань туhалаа. Овощ, хартаабха, малай тэжээл болохо зеленко мэтые хуряажа абалгада, гэрынь сагаадаха, газаада болон досоодохи хэрэг\\дые хэхэдэ х\дэлёё. Дайнай ветерануудай hамгад ара талын ажалшад болоно ха юм. Майн 9-нэй урда, тодоор хэлэбэл, майн 7-до эрэлхэг зоригой хэшээл \нгэрдэг байгаа. Моряк ябажа, Балтиин далайда дайлалсаhан Прокопий Буянович Бодонцоев, Курска д\хэригтэ, Чернигов, Львов хотонуудые с\лёёлэлгэдэ хабаадажа, дайнhаа инвалидаар бусаhан Кондратий Хаданович Хамаганов, Кирилл Батлаевич Батанов, Николай Павлович Хорехоев гэгшэ ветерануудые класстаа урижа асардаг байгаабди. Yхиб\\д литературна болон х\гжэмэй композици бэлдэхэ, б\хы классаараа хабаадагша hэн. 1984-1985 онуудай эдэ жэшээн\\д – манай х\дэлмэриин жаахан хубинь болоно гээшэ. Х\дэлжэ олоhон м\нгэеэ \хиб\\д Эб найрамдалай жасада, али хотодо театрта, циркдэ, музейдэ ошохоор оруулдаг байгаа. Усть-Ордын совхозой 3-дахи отделениин бригада болохо Булуса hуурин Александр Романовичай толгойлго доро \хиб\\дые герой Брест хотодо эльгээхээр м\нгэ \гэhэн. Хорзрасчетна бригада хабарай болон намарай хаhа соо эрхим д\нг\\дтэ х\ртэhэн юм. Табан жэлэй туршада Эхирэд-Булагадай район соогоо орооhото болон бусад х\дёё ажахын ургамалнуудые хуряажа абаха талаар т\р\\ зэргэдэ гараhан юм.

Олон жэлдэ багшын ажалда х\дэлхэдёё, нэгэ бэшэ халаа hургажа гаргааб. Теэд бултанаар ехэтэ омогорходогби. Тэдэнэй дунда химико-технологическа эрдэмэй доктор Ирина Ханхалаева, хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат Галина Улазаева гэгшэд. Намда hураhан Анна болон Анжелика Алексеевтэн 1991 ондо Булусын hургуулиин т\р\\шын медалистканууд болоhон. Теэд эдэнэртэ адли шанга, бэлиг ехэтэй \хиб\\д олон байгаа.

Александр Романович хани н\хэртэеэ бидэнэр Эхэ оронойнгоо ашаг туhада наhан соогоо х\дэлёёбди. Совхозой отделениие х\тэлэгшэ хадаа, хээрэ г\, орооhоной складта г\, али фермэдэ г\, хододоо х\дэлмэри дээрээ. Би ёёрынгёё талаhаа, заримдаа ёёрынгёё \хиб\\дые орхеод, hургуулиин \хиб\\дээр х\дэлёёб. Yхиб\\дэй саад, гэртэ зохид байдал \гы байгаа. Ёёрынгёё заадаг предмедээ эрхимээр мэдэхэ х\сэлтэйгёёр, 1979 ондо Д. Банзаровай нэрэмжэтэ БГПИ химиин болон биологиин факультет д\\ргээд, хоердохи дээдэ мэргэжэлтэй болоhонби. Эхирэд-Булагадай РМО тоодо ородог т\рэл hургуулидаа наhанайнгаа амаралтада гаратараа х\дэлёёб. Эгээ дээдэ 14-дэхи разрядтай, «РФ-циин юрэнхы эрдэмэй Х\ндэтэ х\дэлмэришэн» гэhэн нэрэ зэргэтэй ябааб.

Минии хэhэн б\хы хэрэг\\дтэмни \нэн сэхэ, ехэ томоотой минии н\хэр Александр Романович туhалаа, hайн эсэгэ болон тёё баабай.

Хойто долоо хоногто бидэ хоер ойн баярай \дэрн\\дээ тэмдэглэхэмнай. Хоюуландаа 70 наhа х\рёёбди. Иимэ hайн ба баяртай ушараар нэгэ нажар гурбан баяр \зэхэ байнабди.

Ёёрынгёё болон hургуули д\\ргэжэ гараhан hурагшадайн- гаа ойн баярай \дэртэ нэрэтэй т\рэтэйгёёр ерэжэ, б\хы зоноо х\ндэлжэ, эл\\р энхэ, бэе бэеэ ойлголсожо, ехэ тэсэбэритэй байха гэжэ х\сэнэб. Ута наhа наhал- жа, удаан жаргал \зэжэ ябагты!

Ю.В. Алексеева,

багшын ажалай ветеран

Просмотров: 76 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz