Вторник, 05.12.2023, 12:45
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Январь » 23 » Округой х\тэлбэрилэгшэ ерээд\й эмшэдээр уулзаба
13:33
Округой х\тэлбэрилэгшэ ерээд\й эмшэдээр уулзаба

Ерээд\й эмшэд

Усть-Ордын медицинскэ колледж регион дотор х\дёё hууринда байhан ганса hуралсалай эмхин болоно. Тэрэ 1966 ондо бии болоhоор хоер мянга хахад мэргэлжэтэдые бэлдэhэн габьяатай. Колледж д\\ргэгшэдые хаанашье дуратайгаар ажалда абадаг. Эндэ мэргэжэлтэ бэлэдхэл, м\нёё эрилтын лаборатори, д\й д\ршэлтэй багшанар х\дэлдэг.

Практическа хэшээлэй кабинет соо

Анна Емельянова

Тус hуралсалай эмхиниие \ни удаан жэлн\\дтэ Антонина Хичибеева х\тэлбэрилнэ. *\\лэй жэлн\\дтэ материальна-техническа бааза hайжарна. 2007 ондо бизнес-инкубатор байhан байшан училищида дамжуулагдажа, хуушан hандарhан байшанhаа оюутад уужам байдалда hурадаг болоhон юм. Жэлhээ жэлдэ hайн тээшээ хубилалтанууд \зэгдэнэ. М\нёё сагай эрилтээр хангагдаhан hуралсалай кабинед\\д, баян библиотекэ, медицинскэ хэрэгсэлн\\д бии. Гурба hарадаа нэгэ дахин шэнэ номуудта захил хэгдэдэг. Хоер компьютерай класста оюутад элдэб дистанционно конкурснууд, онлайн олимпиадануудта хабаадаха аргатай. Оюутад практическа хэшээлн\\дтээ х\нэй бэеын имитаторнууд дээрэ эрдэм мэдэсэеэ шалгадаг. Эндэ нарай \хиб\\нэй, \тэлhэн, гэмэлтэhэн х\н\\дэй фантомууд дээрэ оюутад т\ргэн туhаламжын ябуулгануудые гарадаг. Тренажерно кабинет соо бэеэ hорихо хэрэгсэлн\\д бии. *айн технологи хэрэглэhэн шэнэ онол аргануудые hуралсалда нэбтэр\\лхэ хэрэгтэ ехэ оролдолго хэгдэнэ.

Шэнэ жэлэй урда эл\\рые хамгаалгын Министерствэ процедурна кабинеттэ нэмэлтэ м\нгэ илгажа, оюутад байра дээрэ тарилгануудые хэхэ аргатай болобо.

Нэгэдэхи дабхарта тогтоогдоhон мониторой дэлгэсээр студентнэр hуралсалайнгаа сайт руу орожо, шэнэ мэдээсэлн\\дые, хэшээлн\\дээ хараха аргатай.

Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – округой захиргаанай толгойлогшо Марина Иванова медицинскэ колледжын багшанар болон оюутадаар х\дэлмэриин з\блёёниие \нгэргэбэ. Тэрэнэй х\дэлмэридэ округой толгойлогшын орлогшо Лариса Романова, \ндэhэн гэгээрэлэй болон спортын таhагай дарга Чингис Жербаков, Эрх\\гэй областиин эл\\рые хамгаалгын министерствын т\лёёлэгшэ Ольга Кристева, Эхирэд-Булагадай аймагай мэрэй орлогшо Эдуард Борходоев гэгшэд хабаадаа.

Марина Аюшеевна оюутадые эрхыдээ эмтэй, долеобортоо домтой тон харюусалгатай мэргэжэл шэлэhэндэнь нэн т\р\\н баяраа х\ргёёд, округ дотор эл\\рые хамгаалгын байдал тухай тобшохоноор мэдээсэбэ.

2018 ондо «Устойчивое развитие сельских территорий» программын дэргэдэ 25 ФАП-ууд баригдаха, тэрэ тоодо 10-нь манай округто: Баяндайн аймагай Шаманка, Н\хэн\р, Боохоной аймагай Yхэр ,Оhын Рассвет,Yбэсэ, Эхирэд-Булагадай аймагай Алужин, Хёёрсэг, Хабсал, Новониколаевск, Х\хэнэ гэhэн hууринуудта. Недондо округто Алайрай аймагай, Х\рх\\д, Абхайта, Егоровская болон Быково hууринуудта фельдшерскэ-акушерскэ шэнэ пунктнууд ашаглалтада тушаагдаhан байна.

Ерээд\й эмшэд анхаралтайгаар энэ мэдээсэлые шагнаба, юуб гэхэдэ тэдэнэрэй олонхинь х\дёё hууринуудта ажаллаха гээшэ.

Недондо жэлэй оюутадай амжалтанууд тухай элидхэл 2-дохи курсын Валентина Ханхараева хэбэ.

Тэдэнэр аймагай, округой, областиин хэмжээнэй элдэб м\рысёён\\дэй илагшад, призернууд болоно. Оюутад эдэбхитэйгээр ямаршье хэмжээ ябуулгануудта хабаадана.

Колледждо оюутадай з\блёён х\дэлнэ. Тэрэнэй зорилго оюутадай hуралсалай шанарые дээшэл\\лгэ, эрдэм шэнжэлэлгын х\дэлмэри ябуулга, оюутадай эрхые хамгаалга болоно.

Энэ hуралсалай жэлдэ 203 оюутад, 7 б\лэг\\дтэ hурана.

Студентнэр округой гулваада табяад жэл соо м\нёё х\рэтэрёё ёёрынгёё спортзал \гы, тосхоной стадион болон Алексеевэй нэрэмжэтэ спорткомплекс соо физкультурын хэшээл \нгэрдэг, 100-аад оюутадта хамтын байра, столово хэрэгтэй гээд хандаба.

Хоер жэлэй туршада энэ асуудал шиидхэгдэхээр бэшэ, тосхоной 2-дохи дунда hургуули капитальна заhабарилгын \едэ Yхиб\\нэй байшанда н\\хэ, h\\лээрнь энэ байшаниие танай колледждо дамжуулхаар хаража \зэхэбди, тиигэбэл хамтын байрын, спортзалай, столовын асуудалнууд нэгэ доро б\тэхэ гээд округой х\тэлбэрилэгшэ харюусаба.

Медицинскэ колледжын эдэбхитэй оюутад Анна Емельянова,Эдуард Алексеев, Борис Анчиков, Александра Бадмаева, Алена Попова гэгшэдтэ Марина Иванова округой захиргаанай Баяр баясхалангай бэшэг\\дые барюулаа.

*\\лээр округой гулваа колледжын багшанартай уулзалга \нгэргэбэ.

Антонина Хичибеева сугларагшадта презентаци \нгэргёё.

Усть-Ордын медицинскэ hуралсалай эмхин баян т\\хэтэй. Эдэ жэлн\\дэй туршада округойнгоо эмнэлгын газарнуудта олон тоото бэрхэ эмшэдые бэлдэhэн габьяатай. 2016 онhоо Н\хэдэй, Боохоной аймагуудай, Эрх\\ можын эмнэлгын эмхин\\дтэ зорюута фельдшерн\\дэй бэлэдхэл ябуулагдана. Недондо жэлдэ иишэ орохо конкурс нэгэ hуурида 3 х\н байгаа. Ерээд\йдёё «Фармация» гэhэн шэнэ мэргэжэл оруулагдаха. Оюутадые абалгын тоо дээшэлхээр хараалагдана. Энэ жэлдэ колледж д\\ргэгшэд т\р\\шынхиеэ аккредитаци гараха юм.

Багшанарай б\ридхэл д\й д\ршэлтэй дээдэ болон нэгэдэхи хэмжээнэй эмшэдhээ б\ридэнэ. Тэдэнэрэй олонхинь эрдэм-практическа конференцин\\дэй, семинарнуудай, олимпиадануудай эдэбхитэй хабаадагшад, конкурснуудай лауреадууд болоно, – гээд директор хёёрэбэ.

Округой захиргаанай талаhаа \ни удаан жэлн\\дтэ \рэ д\нг\\дтэй х\дэлжэ байhан багшанарта округой 80 ойн баярай медальнууд, Х\ндэлэлэй грамотанууд барюулагдаа.

Марина Иванова энэ уулзалгада бодхоогдоhон асуудалнуудаар х\дэлмэриин ехэ з\блёёниие \нгэргэхэ тухай тэмдэглээ.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 395 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Январь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2023uCoz