Понедельник, 24.06.2024, 13:53
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Май » 5 » Округой шэнэ hонинууд
11:11
Округой шэнэ hонинууд

Илалтын \дэртэ зорюулагдаhан дуунууд

Конкурсын илагша Кристина Журавлева

Ходорhон неделиин h\\лээр округой т\бтэ Агууехэ Илалтын 72 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «День Победы» гэhэн конкурс-фестивалиин дэргэдэ патриотическа дуунуудай конкурс \нгэрбэ. Нэмэлтэ hуралсалай т\бэй эмхидхэhэн хэмжээ ябуулганда Баяндайн, Н\хэдэй, Оhын болон Эхирэд-Булагадай аймагуудай дуунуудай г\йсэдхэгшэд суглараа. Тэдэнэр хоер номинацинуудта 10-hаа – 15 х\рэтэр, 19-hёё - 30 наhа х\рэтэр болон творческо коллектив\\д м\рысёё. Дайнда, амгалан байдалда, Эхэ орондоо зорюулагдаhан дуунууд хэдэн чаасай туршада «Эрдэм» ККЗ-эйн тайзанhаа дуунууд зэдэлээ.

Х\нгэн бэшэ илагшадые шэлэхэ х\дэлмэри жюридэ даалгагдаа. Мэргэжэлтэ дуушад Татьяна Галсанова, Баярма Гилязова, эрх\\гэй мэргэжэлтэд Алена Александрова, Игорь Григорьев гэгшэд бэлигтэй залуушуулые элир\\лбэ.

Усть-Ордын «Голос» проектын илагша Кристина Журавлева аха б\лэгтэ шалгарба. Энэ бэлигтэй басаган з\рхэ сэдьхэл х\дэлгэмёёр «Молитва» гэhэн дууе г\йсэдхёё. Кристина англи хэлэн дээрэ ехэ гоеор дууладаг, сэбэр бодолтой, сагаан сэдьхэлтэй залуу басаган энэ конкурсдо \ндэр г\йсэдхэлгын шадабари харуулаа.

10-15 наhанай номинацида Баяндайн аймагай Мария Артемова илалта туйлаба.

Творческо коллектив\\дэй дунда Н\хэдэй аймагай х\\гэдэй т\бэй «Незабудки» гэhэн вокальна коллектив т\р\\шын hуурида гараба.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зураг

 

Байгал шадарай бёёнэрэй суглаан

Апрелиин 28-да округой захиргаанда Байгал шадарай бёё шажанай ниитын эмхин\\дэй тосоото суглаан \нгэрбэ. Эндэ округой аймагуудай бёёнэр, засагай т\лёёлэгшэд суглараа. Россиин Федеральна Суглаанай Соведэй гэш\\н Вячеслав Мархаев бёё шажанай т\лёёлэгшэдтэ хандажа, хаанашье ябахадамнай бурхаднай харалсажа, тэрэнэй х\сые мэдэржэ ябадагбди. Энэ х\ндэ сагта эблэржэ, удха узуураа х\ндэлжэ, нангин газарнуудаа арюун сэбэрээр байлгаха зэргэтэйбди гээд хэлэбэ. М\н лэ Вячеслав Михайлович сугларагшадай асуудалнуудта харюунуудые \гёё.

Байгал шадарай бёёнэрэй б\лгэм\\дэй т\р\\лэгшэ Борис Хунгеев \нгэрhэн елдэ ябуулhан х\дэлмэрин\\д тухай тоосоходоо, гурбан ехэ м\ргэлн\\д Ойхон ольтирогто, Байтагай ехэ тайлган, Эрх\\гэй эжэндэ д\\ргэгдээ. Харин 2015 елдэ ергоон тайлганууд болоhон. З\гёёр елдээ д\рбэн тайлгануудhаа ехэ бэшые д\\ргэхэ гэhэн шиидхэбэри ножондоной суглаанда абтаhан юм. Модоо табан тайлганууд \нгэрхэ. Майн 27-до Ойхон ольтирогто «Хаан - хата - Баабай», июниин 3-да Эхирэд-Булагадай аймагай Хорто hууринда «Эрын гурбан наадан», июниин 15-18 \дэрн\\дтэ Ойхоной аймагта «Ердын наадан», июлиин 1-дэ энэ аймагта «Шубуун ноед», июлиин 15-да Боохоной аймагай Тараса hууринда «Тарасайн табан \бгэд» болоно.

Суглаанай шухала асуудал хадаа Усть-Орда тосхоной бёёнэрэй байшан байhан. Хоер жэл \л\\тэй болзорто 420 кв. метр талмайтай хоер дабхар байшан бултанай х\сёёр бодхоогдоhон байна. Энэ т\бые бариха \\схэл нютагай бёё шажанай «Сахилгаан» б\лгэм гаргаhан юм. Тэдэнэрэй hанамжаар, энэ ухаан сэдьхэлэй, соелой, мэдээсэл – гэгээрэлэй, ш\тэлгын болон аяншалгын шэглэлтэй т\б болохо байhан. Т\бэй нээлгэдэ ёёhэдынгёё хубитаяа нютагай х\ндэтэй аха захатан Терентий Шабаев болон Семен Бубаев гэгшэд оруулhан байна. Харин барилгын шухала спонсорнуудай нэгэн Эхирэд-Булагадай аймагhаа гарбалтай «Домстрой» фирмын правлениин директорн\\дэй т\р\\лэгшэ Валерий Убодоев болоhон.

З\гёёр сагай ошоходо «Сахилгаан» б\лгэмэй гэш\\д энэ байшаниие саашанхи хараа бодолг\йгёёр баригдаа гээд тоолоно. Юуб гэхэдэ, энэ бэрхэшээлтэй сагта байшаниие ёёhэдынгёё х\сёёр хангаха арга хабаг\й. Т\лбэриинь ехэ м\нгэнэй болоно. Модоо эндэ элшэ гал, дулаа \гэлгэ \рин\\дhээ болюулагданхай. Тиимэhээ бёёнэр нэгэ дуугаар байшаниие округой соелдо дамжуулха мэд\\лэл гаргаба. Музейдэ дамжуулаад, нэгэ бёёгэй буланиие орхихо мэд\\лэл ороhон. Ямаршье сагта бёёнэр еhо гуримуудаа, зонойгоо хэрэг х\хэ номин тэнгэри доро д\\ргэдэг байhан. Зорюута байшан бодхоогдожо байгааг\й гээд суглаанай зарим хабаадагшад хэлэбэ. Бёё шажанай т\бые соелдо дамжуулгын асуудал hаяын сагта шиидхэгдэхэ юм.

Намжилма Цыденова

 

Танцевальный мир в Боханском районе

В Боханском районе прошел районный конкурс хореографических коллективов «В мире танца» по трем номинациям – бальный танец, современный танец, народный танец. Участие приняли 26 хореографических коллективов из разных МО в возрасте до 11 лет и от 12 до 17 лет.

В номинации «народный танец» до 11 лет победил детский хореографический коллектив с. Олонки. В старшей группе первым стал коллектив Ново-Идинской школы. В современном танце среди младшей группы 1 место занял Ново-Идинский КЦД, среди старших первым стал Александровский КЦД. В номинации «бальный танец» первые места завоевали Ново-Идинский и Тихоновский КЦД.

Лучшие номера отобраны на галла-концерт, посвященный празднованию 9 мая, также юбилею Боханского района, который состоится осенью этого года.

Хотелось бы отметить, что все коллективы выступали в новых костюмах.

Эржена ШАТХАНОВА

 

Настоящее шоу

В Осинском районе прошел районный конкурс этнического костюма «Серебряная пуговица» на базе Бильчирского КЦД им. А.А. Арзаева.

Как сказали организаторы, целью данного конкурса является выявление талантливых, самобытных модельеров, дизайнеров, поддержка мастеров прикладного народного творчества. 30 участников – это модельеры-дизайнеры одежды, любители, творческие мастерские по изготовлению костюмов, творческие коллективы, мастера ДПИ, национально-культурные объединения.

Принять участие в конкурсе приехала из Иркутска дизайнер-модельер Малакшинова Анна со своей коллекцией. Ее пригласили в качестве члена жюри. Участники народного коллектива «Бусинки» стали моделями коллекции Анны. Приехали и представители ЦНТ, ЦХНП, самодеятельный модельер-дизайнер, швея Бархуу.

Осинцы к данному конкурсу подготовились основательно: специально для конкурса был построен подиум для показа и демонстрации костюмов.

По итогам конкурса в номинации «Традиционный костюм» победила Фадриева Клавдия, Обусинский КЦД. Самой лучшей признана коллекция «Успех» Ново-Ленинского КДЦ в номинации «Современный национальный костюм». В номинации «Украшение» первого места удостоена коллекция «Семь моих драгоценностей» Ханхасаевой Евгении. В номинации «Современная одежда» дипломом I степени награждена Имыгирова Татьяна, МБУК Ново-Ленино, за коллекцию «Алтан Саг». В номинации «Аксессуары» победителем стала Жербакова Надежда, Ново-Ленинский КЦД, со своей работой «Войлочное вдохновение».

Лучшей моделью стала Манжиханова Клавдия, учащаяся Осинской школы № 2. Конкурс также состоялся благодаря 16-ти индивидуальным предпринимателям Осинского района.

Эржена ШАТХАНОВА

 

Команда «Батальон» в финале

Сборная команда Боханского района вышла в финал школьной лиги «КВН на Ангаре».

В команду Боханского района «Батальон» вошли лучшие игроки школьных команд – это Иванов Вадим, Николаев Дмитрий, Бельгаева Виктория, Багдуева Елизавета, Инкеева Ирина, Скворцова Арина, Хурхутова Ксения. Ребят к КВНу готовили учитель начальных классов Хохорской школы Константин Гергенов и участник команды КВН «Кино», чемпион лиги «ИГУ», «Азия» Чингиз Матханов.

За право выход в финал боролись команды «Смайл» и «Торнадо» Куйтунского района, «Успешная группа» Эхирит-Булагатского района, «Батальон» Боханского района и «Носки» г. Зима.

Команды состязались в визитной карточке, разминке, видеоблоке, домашнем задании.

Номинации «Перспектива» удостоен Вадим Иванов из «Батальона», лучшей актрисой признана Виктория Бельгаева из этой же команды. Лучшая шутка, по версии судей, у «Успешной группы.

И самое главное – путевки в финал получили сразу две команды: «Носки» и «Батальон».

Спецприз от администрации от города Зимы – планшет – вручен Боханскому району. Финал состоится в октябре этого года. Команды встретятся с командой «Камикадзе» из города «Саянск».

Эржена ШАТХАНОВА

Просмотров: 387 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz