Вторник, 16.04.2024, 10:16
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Май » 22 » Шажан м\ргэл
11:39
Шажан м\ргэл

 «Т\бдэн Даржалин» – «Буддын шажанай дэлгэрхэ орон»

Тойрогой т\бэй  гое hайхан газарнуудай нэгэн 2011 ондо нээгдэhэн Усть-Ордын дасан болодог. Эндэ алишье шажанай т\лёёлэгшэд ерэжэ, м\ргэдэг. Олон х\н\\д заншалта бёё м\ргэлэйнгёё еhо гуримуудые д\\ргээд, ламанарта хандадаг.

«Т\бдэн Даржалин» – «Буддын шажанай дэлгэрхэ орон» гэhэн нэрэтэй дасан нэн т\р\\н Сахюусан дуганhаа, ламанарай хоер гэрhээ шэнэ т\\хэеэ эхилhэн.

Харин 2015 ондо дасанай шэрээтэ ламаар Зоригто ламхайе томилогдоhоной удаа  тэрэнэй шэнэ х\гжэлтын зам эхилhэн гэхэдэ алдуу болохог\й.

Эдэ табан жэлн\\д соо олон хэрэг\\д б\тээгдээ, ажал урагшаа ябуулагдаа. Гэрн\\дэй заhабари хэгдээ, дулаалагдаа, гороо тойродог харгы дэлгээгдээ, жаган баригдаа, ургамал, модод hуулгагдаа. Эрх\\ хотодо дасанай таhаг \\дэеэ нээнхэй, х\н зониие угтан абадаг. Буряад хэлэнэй хэшээл заалгын байшан бодхогдоо. М\нёёдёё дасан hэльбэн шэнэдхэгдэжэ байна. Дуганай досоохи орой, шалань hэлгэгдэнэ. Зулын гэрэй барилга захалаа.

Зоригто ламхай дасанайнгаа ажал хэрэгhээ гадуур олониитын ажаябуул-гануудта эдэбхитэйгээр хабаадалсажа, б\гэдэ зондо х\ндэтэй болонхойень онсо тэмдэглэмээр. Эрх\\ можын Олониитын палатын гэш\\н болоhоной удаа х\н зоной харилсаа холбоо бэхиж\\лгын ажал ябуулагдаа, дээдэ ба дунда hургуулинуудай оюутадаар уулзажа  хёёрэлдёё, хэшээл эмхидхэдэг, г\рэнэй эмхи захиргаануудтай нягта холбожо, Шажантанай Соведэй гэш\\н болонхой.

Тойрог соо \нгэргэгдэдэг олон тоото \ндэhэтэнэй заншалта хэмжээ ябуулгануудта эбээн тэдхэгшэ болодогыень мэдэдэг- бди. Эрын гурбан наадан, hээр шаалган, Сагаалхын баярта болон бусадта б\хыгёёрёё оролсоно. Юундэб гэхэдэ, ёёрынгёё хэлэ, соел, т\\хэ мэдэдэг, сахидаг зониие урмашуулха шухала. Олон залуушуул хэлэеэ алдажа байнхай, энэнь ехэ харамтай. Тоонто нютагтайгаа, уг изагууртаяа, элинсэг хулинсагтаяа нягта холбоотой байха еhотойт гэжэ Зоригто лама х\н зондо ойлгуулхаяа оролдодог.

*ургуулиин \хиб\\дэй Ивалгын дасанда \нгэргэгдэдэг буряад хэлэнэй наадамда ошоходонь туhа х\ргэлсэдэг гээд мэдээжэ гээшэ.

Зоригто ламын хэлэhээр, олон буряадууд Буддаадын шажание элдэб олон бурхадуудтай, маани тарнитай, эдээнэй шэди адисай х\сёёр маанадые абарха гэжэ hанадаг хаш. Энэ бодол хадаа миин бэшэ, манай шуhан соо байдаг, урданай м\ргэл, хада уула тэнгэридээ ш\тэдэг байдалhаа гарана. Харин Буддын шажанай замаар ябахадаа, ганса h\зэгёёр, зальбаржа м\ргэhёёр номой еhо бусад б\тэдэгг\й. Будда бурхан хадаа бидэндэ арга \гэhэн. Би танда з\б тээшэ ябадаг харгы харуулааб, тэрэ м\рёёр ябаа hаа, зоболонhоо мултаржа, жаргал олохот, зургаан з\йлын амитанай сансарын х\рдэhёё абарагдахат гэжэ номлоо юм. Тиимэ ушарhаа, бидэ энэ арга, шажан гэжэ нэрэлнэбди. *\зэглэхэ гээшэ ехэ hайн, харин \зэхэ, шудалха, hонирхохо гээшэмнай б\ришье шухала юумэн болоод байна.

 

Буянта hара эхилхэнь

Майн 23-hаа июниин 21 болтор буддын шажанай литэдэ буянта hара юм.

Т\бэд-Монгол литээр зунай эхин hарын 15-ай \дэр Будда Шигэм\ни (Бурхан багша) энэ юртэмсэдэ м\ндэл- hэн, энэ \дэр бурхан болоhон, м\н энэл \дэр тагаалал болоhон юм. Бурхан багшада зорюулhан гурбан д\йсэн \дэр: т\рэhыень, гэгээрhыень, тагаалал болоhыень тэмдэглэжэ, жэлhээ жэлдэ еhотойл hайндэр \нгэргэгдэдэг. Энэ hарада хэгдэhэн буян болон н\гэлтэй ябадалнууд хэдэн мянгаар олошордог.

Тиимэhээ Буянта hарада дасан дугангуудаар зон олоор сугларжа, бурхан багшадаа м\ргэжэ, маани мэгзэмээ уншадаг, гороо хэдэг, hунажа м\ргэдэг заншалтай, монгол hарын 8, 15, 30-ай \дэрн\\дтэ 24 сагай туршада таhалдууланг\й зулаяа бадараан,  маанияа  уншажа байбалнай,   ехэ   эрхим. Энэ  \дэрн\\дтэ мал гаргажа  болохог\й.  Мяханай,  архиин з\йлн\\дые хэрэглэнг\й, сэдьхэлээ арюудхан зальбаржа байха еhотой. Н\гэлтэ \йлэ тэбшээд, ядаhан тулиhан зондо туhалаад, буянта \йлэ сэдьхэжэ ябабал, hайн байха

Намжилма Цыденова бэлдэбэ

Зулын гэр

– Согчен дуганай досоохи оройгоо шэнэлжэ, шэнэ потологтой болохомнай, харин зулын тортог харлуулхаг\йн  тула, галай аюулhаа холодохын т\лёё, зулын гэр газаа байха еhотой, – гээд Зоригто ламхай хэлэнэ.

– Начинаем возведение Зулын гэр (лампадный домик) для возжигания лампадок. Он должен находиться во дворе перед главным храмом. Это делается как для пожарной безопасности, так и из соображения чистоты потолков, которые чернеют от гари многочисленных возжиганий лампадок, залитых топленым маслом.

Подношение лампад – это распространенная практика в буддизме, когда человек подносит божествам зула, ритуальный огонь, символизирующий свет, рассеивающий тьму невежества. Также он освещает жизненный путь и дарует кармические причины благого перерождения. Особенно часто их возжигают за усопших родных людей, и, конечно же, за себя и близких, для удачи в жизни. Считается, что все, кто примет участие в строительстве, будет накапливать заслуги всегда, пока будет стоять домик и возжигаться лампадки. У всех у нас появилась возможность внести свою частичку в будущий Зулын гэр. Участие можно принять хоть как, приехать помочь физически или взять на себя расходы на материалы, необходимые для домика. Заранее благодарю всех, кто внесет свою лепту! Мобильный банк: +79149329901.

Зоригто лама

 

Просмотров: 142 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz