Понедельник, 24.06.2024, 14:41
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2016 » Октябрь » 7 » Славян арадуудай hайндэр
10:32
Славян арадуудай hайндэр

Сентябриин 30-да Боохоной аймагай Тихоновка нютагай соелой байшанда «Жар птица» гэhэн славян арадуудай  соелой заншалта окружной м\рысёён \нгэрбэ. Тэрэнэй эмхидхэгшэ Усть-Ордын Буряадай округой захиргаан болон Усть-Ордын \ндэhэтэ арадай уран зохеолой т\б болоно.

"Казачка" ансамбль "Худа оролсохо" еhо гуримые харуулна

Конкурс соелой харилсаание бэхиж\\лгын, бэлигтэй шэнэ залуушуулые, коллектив\\дые элир\\лхэ зорилго табиhан юм.

Т\р\\шын окружной конкурсын нээлгэндэ округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшын орлогшо Андрей Дмитриев, округой захиргаанай соелой таhагай дарга Раиса Шадарова, Боохоной аймагай мэрэй орлогшо Андрей Верхозин, «Тихоновка» гэhэн муниципальна байгуулалтын гулваа  Марина Скоробогатова, Усть-Ордын \ндэhэтэ арадай уран зохеолой т\бэй директор Вероника  Харбанова  гэгшэд  хабаадагшадые мэндэшэлэн, энэ удхатай hайндэрёёр амаршалаа.Тиихэдэ нютагай церквиин шэрээтэ  Евгений эсэгэ тус хэмжээниие арюудхаба.

Нютагай засагай гулваа окружной хэмжээнэй иимэ   ябуулганууд эндэмнай 30 жэл \нгэргэгдёёг\й гээд хэлэбэ.

 Энэ хэмжээ ябуулган арадай еhо заншалай, дуу хатарай, нааданай, еhотойл \ндэhэ яhанай соел болбосоролой hайндэр боложо шадаа.

«Жар птица» – буряадаар оршуулхада туяа сасадаг шубуун юм. Yнэхёёрёёшье х\йтэн б\рхэг \дэрые гое hайхан hаруул hайндэр болгоожо шадаhан тус м\рысёён \ни  удаан hанагдахал. Газетын м\рн\\дтэ бултыень хёёрэжэ, харуулжа шадаха арга байхаг\й ушарhаа, эгээл тобшохоноор,эгээл хадуугдаhан \йлэн\\дые тэмдэглэнэбди.

Конкурсын эхиндэ  Эрх\\ хотын «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье» ансамблиин х\\гэд гое hайхан хатарнуудые г\йсэдхэжэ, сугларагшадай hайшаал магтаалда х\ртэбэ.

М\рысёёндэ округой Баяндайн, Эхирэд-Булагадай, Алайрай болон Боохоной аймагуудай  20 элдэб наhанай арадай аман зохеолой, хореографическа, вокальна коллектив\\д хабаадаhан. Конкурсна программа гурбан номинацинуудhаа б\ридэбэ.

«Наши традиции – наше богатство» гэhэн шатада  хабаадагшад арадай аман зохеолhоо еhо гуримууд, нааданууд, дуунай, хатарай, арадай инструментн\\д дээрэ наадалга болон бусадые харуулаа. Эндэ хабаадаhан коллектив\\д бултадаа д\й д\ршэлтэй, ёёhэдынгёё онсо маягтай байhан. Тэдэнэрэй дундаhаа эрхим\\дые шэлэхэнь жюридэ х\нгэн бэшэ байгаа еhотой. Жюриин б\ридхэлдэ областной уран hайханай т\бэй т\р\\ мэргэжэлтэн, «Зарев цвет» гэhэн фольклорно ансамблиин уран hайханай х\тэлбэрилэгшэ, дирижер Елена Баруткина, «Центр развития творчества детей и юношества «Узорочье» гэhэн Эрх\\гэй областиин нэмэлтэ гэгээрэлэй эмхинэй ахамад балетмейстер Виталий Сутырин, Усть-Ордын \ндэhэтэ уран зохеолгын т\бэй директор Вероника Харбанова гэгшэд ороhон байна.

Энэ номинацида 3-дахи hуури «Эхирэд-Булагадай    аймаг» МО-гой «Веретенце» гэhэн ород дуунай арадай ансамбльда \гтёё. 2001 онhоо т\\хэеэ эхилhэн тус коллектив олон тоото конкурс, фестивальнуудай эдэбхитэй хабаадагша болоно. Харагшад тэдэнэй \ндэр г\йсэдхэхы шадабариие сэгнэдэг. Коллективые Валентина Хамаганова х\тэлбэрилнэ. Конкурсна программада тэдэнэр «Ах, ты степь широкая», «Мимо этой вишни» гэhэн дуунуудые г\йсэдхэбэ.

Хоердохи hуури Баяндайн аймагай Ользоны нютагай «Солнышко» нэрэтэй аман зохеолой б\лэг эзэлээ. Ород арадай  аман зохеолой заншалые дэлгэр\\лжэ ябаhан тус коллектив элдэб хэмжээнэй конкурснуудай дипломантын,    лауреадай нэрэ зэргэн\\дтэ х\ртэhэн юм. Тэдэнэр «Покровская ярмарка» гэhэн еhо гурим харуулаа.

Харин энэ номинациин илагша Боохоной аймагай Казачье нютагай  «Казачка» гэhэн арадай дуунай арадай вокальна ансамбль болобо. Зургаан жэлэй саада тээ байгуулаг- даhан коллектив аймагайнгаа хэмжээ ябуулгануудай эдэбхитэй хабаадагша. Тэдэнэр «Сватовство» гэhэн ород еhо гуримые уран шадамараар харуулжа, харагшадай халуун альга ташалганда х\ртэбэ. Шог зугаае хэрэглэн, еhотойл з\жэгэй артистнар шэнги hонирхолтой найруулга табиhан энэ коллектив еhоороол илалта туйлаба ха юм.

 

Yндэhэн эдеэ хоолой з\йлн\\д дэлгээгдэбэ

"Солнышко" гэhэн фольклорно булэг

Энэ номинацида олон коллектив\\д хабаадаха х\сэлёё мэд\\лhэн байна. Стол дээрэ багтахаар бэшэ олон арадуудай \ндэhэн эдеэ хоолой з\йлн\\дые жюри сэгнэhэн юм.

Урда сагhаа х\гшэн эжынэрэйнгээ бэлдэжэ байhан \ндэhэтэ эдеэ хоолнуудай з\йлн\\дэйнгээ амтые  \з\\л- хээр х\ндэм\\шэ, налгай зантай столой эзэд бултаниие уриhан байна. Поляг, белорус, ород яhатанай элбэг эдеэ хоолнуудай амтые \зэжэ, ш\лэhёё гоожуулхаар байгаа. Коллектив б\хэн арбаад, хореод \ндэhэн эдеэн\\дые бэлдэжэ гайхуулаа. Алайрай  аймагай «Крыниченька» гэhэн белорус ансамбль  15 янзын \ндэhэн эдеэнэй з\йлн\\дые табижа, сало, х\дёёгэй дранигууд, «Карамбамбуль» гэhэн \ндэhэтэ шэнгэн уумалые, талхаар бариhан  амтатай хоолые  харуулаа. Боохоной аймагай «Казачка» ансамбль жюриин анхаралда олон янзын ород арадай эдеэ хоолнуудые табижа, энэ номинациин илагшаар тоологдобо. Хоердохи hуури Алайрай аймагай «Рябинушка» гэhэн ансамбль, гурбадахида – Эхирэд-Булагадай аймагай «Хозяюшка» гэhэн кружог гараhан байна. Булта хабаадагшад энэ конкурсдо харюусалгатайгаар бэлдэжэ, б\хы шадабарияа харуулха оролдолго гаргаа гээд тэмдэглэлтэй. Эгээл шалгарагшадые элир\\лхэнь х\нгэн бэшэ байгаа.

Уран гартанай \зэсхэлэн

Эхирэд-Булагадай аймагай узэсхэлэн

Уран урлалай харалганда   нюдэеэ  сабшанг\й  харахаар элдэб гое б\тээлн\\д табигдаа. Байгаалиhаа \гтэhэн онсо ёёрын талаан бэлигтэй уран гартай х\н\\д олон даа. Энээниие дахяад эндэ табигдаhан \зэсхэлэн гэршэлбэ. Боохоной аймагай «Яжумбек» гэhэн поляг ансамбль \ндэhэн хубсаhаяа, т\рэл хэлэн дээрээ нэхэhэн оедолнуудые харуулаа. Саарhаар церковь, х\н\\дэй д\рсэн\\дые б\тээhэн Казачье hууринай Елена Михеевагай х\дэлмэрин\\д онсо анхарал татаа. М\н лэ хэрээhээр нэхэhэн Любовь Дуданова, Наталья Перминова  гэгшэдэй уран  зурагууд  з\рхэ  сэдьхэл  х\дэлгэмёёр байhан. Алайрай уран гартайшуул Надежда Попик, Райса Калашникова гэгшэдэй  нэхэhэн з\йлн\\д олондо hайшаагдаа.

Энэ номинацида Алайрай аймагай «Крыниченька» гэhэн белорус ансамбль т\р\\шын hуури эзэлээ.  Хоердохи hуури Боохоной аймагай «Яжумбек» гэhэн поляг ансамбль, гурбадахи hуурида Баяндайн аймагай «Солнышко»  гэhэн  аман  зохеолой б\лэг гараhан юм.

«Жар птица» гэhэн т\р\\шын окружной конкурс \ндэр хэмжээн дээрэ \нгэржэ, б\хы илагшад, призернууд дипломуудаар,   \нэтэй  шангуудаар урмашуулагдаа.

2017 ондо энэ конкурс Боохоной аймагай Казачье нютагта \нгэрхэ юм.

Дэлхэй дээрэмнэй ямаршье яhатан ёёрын баян  еhо заншалтай, тиимэhээ бултадаа  тэрэнээ  ехэ наринаар гамнажа, саашань hэргээжэ, мэдэжэ ябахын тулa булта оролдохо еhотойбди.                       

Намжилма Цыденова

Авторай болон А. Хантаевагай фото-зурагууд

Просмотров: 492 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Октябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz