Понедельник, 24.06.2024, 14:46
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2018 » Февраль » 9 » Зоригто ламхай: «Нохой жэл амгалан, ургасатай байха»
14:40
Зоригто ламхай: «Нохой жэл амгалан, ургасатай байха»

Сагаан hайхан сэдьхэлээ, сагаан эдеэгээ дэлгэhэн, сагаан саhаар бударан, буряад арадаймнай эгээ hайхан сагаан hарын hайндэр буужа ерэхэнь.

Эртэ урдын т\\хэтэй Сагаалганай урда тээ Усть-Ордын «Т\бдэн Даржалин» дасанай шэрээтэ Зоригто ламхайтай заншалаараа уулзабабди.

– Ламхай, ошожо ябаhан Тахяа жэл танай дасанай ажал хэрэг\\дтэ хэр байбаб?

– Манай дасанай ажабайдал \нгэржэ ябаhан жэл hайн байгаа гээд тоолоноб. Дасамнай ёёрынгёё х\гжэлтэ абажа, х\н зонойнгоо амгалан тайбан, эл\\р энхэ ажаhуухын т\лёё хуралнуудаа хуража, h\зэгшэдэйнгёё туhаар гэрн\\дээ дулаалаабди, хореогоо \ндэр болгообди. Заhабарилгын х\дэлмэрин\\д ябуулагдаhан байна.

М\нёёдёё дасандамнай 7 ламанар, Эрх\\ хотодо манай дасанай т\лёёлгэ бии.

Недондо жэлэй h\\лшын hарада минии \нинэй hанал х\сэлни бэел\\лэгдээ. Ушарынь гэхэдэ, Т\бэд, Энэдхэг оронуудаар ябажа ерээб. Буряад арадай \ндэр т\рэлтэ ламанар Эрдэни – Хайбзан Галшиев, Агбаан Доржиев болон бусад ехэ ламанар энэ Бурхадай ороноор эрдэм hургуули абаhан т\\хэтэй ха юм. Ловран, Гомон, Джарун Хашор дасануудта зальбаржа, гороо хэжэ, сэдьхэлни арюун, зохид болоо. *асада д\рбэн мянган метр \ндэр газарта байгаабди. Энэ аяншалга тухай амяараа хёёрёён гээшэ.

– Сагаан hарын шэнын нэгэнэй урда \дэрые б\т\\нэй \дэр гэдэг. Энэ \дэрэй еhо тухай хёёрэжэ \гыт.

– Б\т\\нэй \дэртэ зон архи тамхи уухаяа нарилдаг, шууяа, хэрэлдээ гаргахаг\й, х\\гэд эжытэеэ амтатай эдеэ хоол бэлдэлсэхэ, сагаан эдеэн табаг т\хеэрэлсэхэ, гэр б\лёёрёё б\хэлеэр мяхаяа, буузаяа шанажа эдихэ заншалтай.

Бурханаа, тахилаа hэргээхэ. Бурханай тахил \дэр б\ри hэргээгдэжэ байдаг гуримтай. З\\н гар талаhаа эхилжэ, баруун тээшэнь тахилаа шэнэлдэг. Yдэшэлэн тахилаа сэбэр газарта \ргэдэг еhотой. Yргэхэдёё баруун талаhаа эхилжэ \ргэдэг гээшэ. Тахил соо байhан аршаан ба з\йлн\\дээ \ргёёд, с\гсэеэ аршажа сэбэрлээд, уруунь харуулаад орхидог юм. Тэрэнэй хажуугаар сай, сэржэм, сагаан эдеэнэй дээжэ \ргэгдэдэг. Сагаан эдеэ \ргэхэдёё, б\хы хамаг амитад гэдэhээ б\ \лдэг, харин h\ \ргэхэдёё, анганг\й ябаг гэhэн удхатай бшуу. Аршаан болоод эдеэ хоолой з\йлн\\дые с\гсэ соо табидаг. Зула бадараадаг \ндэр х\лтэй багашаг аягатай амhарта наhата гээшэ. Бурханай урда тэг дунда табигдадаг томо наhатые голто гэдэг. Айл б\хэн 3-4-5 тэлэг бурхантай байгша бэлэй. Тэлэг гээшэнь б\д дээрэ зураhан бурхануудые хэлэдэг юм.

Табан \нгын хадаг дэлгээхэ (еhо соонь: ногоон, улаан, сагаан, шара, х\хэ).

Эдеэнэй дээжэ – сагаан эдеэн табаг, шанаhан б\\hэг табиха. Yшёё \бэлэй эхиндэ \\сэ хэхэдээ нари хэдэг байhан. Тэрэнь юуб? Yхэрэй \бс\\е ханшартайнь ехээр тайран абаад, тэрээн соогоо хабhа, hээр, з\рхэ, эльгэ, hэмжэ, хошхоног, г\зёёнэй д\рэ гэхэ мэтые хэжэ, тэрэнээ зохидоор ореогоод, х\ргэдэг байгаа. Тэрэ нари гээшын \бс\\е абажа, hайса шанаад, хоер газараар зурытар отолоод, бурханайнгаа урда табидаг hэн. Тэрэнь б\\hэг гэжэ нэрэтэй. Табяаша б\\hэгынь сагаа hарын хахадлатар тэндээ табяатай байха еhотой.

Б\т\\нэй \дэрэй \дэшэ зон *ама хуралда hуудаг. Балдан *ама – мори унаад ябадаг эгээл т\ргэн, хурдан, дары туhалдаг сахюусан. Сахюусан гэхэдээ hахина гэhэн удхатай. Мори унаад, энэ т\биие нэгэ доро бултыень эрьежэ \рдидэг. *ама бурханай эрьежэ ябахада, бодоог\й, унтажа байhан х\н амиды зоной тоодо орохог\й.

– Сагаалганай хуралнуудта бэлдэлгэ эхилбэ г\?

– *арын литээр Шэнэ жэлэй эхилтэр д\рбэн \дэрэй туршада Буддын шажанай б\хы дасан дугангуудта хурал \нгэргэгдэжэ, 15 хоног соо уншалганууд болодог. Т\р\\шын \дэрн\\дтэ хуралнуудта бэлэдхэл хэгдэдэг, бурхан hахюуhадта \ргэл м\ргэлэй еhолол – балин арюудхалгын гурим еhо бэел\\лэгдэдэг юм.

– Зоригто ламхай, ерэжэ байhан Нохой жэл зурхайн еhоор ямар байхаб?

– Газарта hуудалтай Нохой жэл жэгдэ амгалан байхаар х\леэгдэнэ. Хура бороотой, саhатай байха. Ургаса ногоон hайнаар гараха, жэмэс элбэгээр ургаха.

Хулгана, Гахай, Туулай, Могой жэлтэй х\н\\дтэ урагшатай, hайн жэл болохо. Бэшэн, Тахяа жэлн\\дтэй зондо наhанай ехэ хэрэг б\тээхэ харгы байна.

Та б\гэдэниие ерэжэ байhан Сагаан hараар амаршалаад, Нохой жэлдэ эл\\р энхэ, аза талаантай, \нэн сэхэ, тэсэбэритэй, ниг\\сэлхы сэдьхэлтэй байхыетнай х\сэнэб!

Намжилма Цыденова хёёрэлдэбэ

 

Хуралы Усть-Ордынского дацана в дни Сагаалгана

• 12 февраля – Балим адисалга. Освящение подношений и приготовлений к обрядам. Подготовка ритуальной утвари.

• 13 февраля – Сахюусануудай хурал. Молебен почитания хранителей Учения Будды.

• 14 февраля – Дугжууба. Молебен устраняющий негативные остатки прошлого года. Обряд "Костер", в 18:00 ч.

• 15 февраляБ\т\\ \дэр, Мандал Шива. День умиротворения, или тишины. Хурал Мандал Шива в 09:00 часов, Восхваление Зеленой Таре. В 22:00 ч. Ямантака, предварительная практика приглашения Сидор Лхамо.

• 16 февраля – В 05:00 ч. Сидор Лхамо. Встреча Сидор Лхамо, Просьба о даровании защиты и благополучия в новом году. С рассветом солнца встреча Нового года земляной собаки.

• 17 февраля – Табан хаан. Молебен почитания "Пяти царей", В этот день по традиции проходит массовое освящение и водружение Хий морин, флажков удачи.

Далее в течение 15-ти дней с момента наступления Сагаан сар, будут проходить ежедневно молебны, посвященные 15-ти подвигам Будды Шакьямуни.

 

Значение хуралов Буддийской Традиционной Сангхи России

Жамсаран – хурал, посвященный Защитнику Учения, охраняет от действия негативных факторов, усмиряет противников.

Лхамо – хурал, посвященный Покровительнице Вселенной, способствует устранению препятствий и обретению благополучия.

Мандал Шива – хурал, посвященный Зеленой и Белой Таре, способствует устранению препятствий, продлению жизни, исполнению желаний, дарует детей, оказывает помощь в обретении спутника жизни.

Жадамба – оказание помощи в этой жизни, содействие хорошему перерождению.

Алтан Гэрэл/ Алтан Гэрэл Далга – приумножение богатства, благополучие, успех в делах, улучшение здоровья. Защита от пожаров, наводнений и прочих стихийных бедствий.

Манал (Отошо) – хурал, посвященный Будде Медицины, способствует выздоровлению, улучшению духовного и физического состояния.

Банзарагша – сборник молитв, направленных на защиту детей от всех негативных действий.

Ногоон Дара Эхэ – оказание помощи в решении проблем, устранение последствий неправильных действий.

Сагаан Дара Эхэ – продление жизни, исцеление от болезней, обретение благополучия.

Намсарайн Сан, Далга – улучшение материального благополучия.

Цэдо – предотвращение от болезней, продление жизни, защита от стихийных бедствий.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ на 2018 год

ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ

Мы вступаем в год Собаки, элемент года – земля, цвет – желтый, а как всякий четный год, 2018-й имеет мужское начало.

Этот год будет во всех сферах плодородным, в отличие от предыдущих лет более спокойным, все постепенно будет стабилизироваться. Год будет очень благоприятным для людей чутких, имеющих выдержку и проявляющих находчивость.

Собака – это воплощение верности и честности. Она умна, наделена сильным чувством справедливости и является добросовестным работником. Она обязательный друг и не может ни помочь. Собака точна и склонна к анализу, долго принимает решения и избегает быть на переднем крае. Ее суждения здравы, она надежна, преданна и альтруистична.

Погода. Весна обещает быть продолжительной, в конце весны ожидаются осадки. Летом будут дожди, а ближе к концу лета – засуха, возможны пожары, но несмотря на это урожай будет хорошим, много травы и изобилие ягод. Скот будет сытым и будет хорошо размножаться. В начале и в конце года сильные ветра.

Влияние года. Год Собаки для молодежи очень благоприятен, для детей хороший, пожилым людям надо обратить внимание на свое здоровье.

Если говорить про людей, которые родились в разные годы, то год Собаки хорош для тех, кто рожден в годы Курицы и Обезьяны. Тем, кто родился в годы Собаки, а также Дракона, Овцы и Коровы, этот год не очень удачный. Им рекомендуется быть бдительными и осторожными, искренне совершать благие дела, помогать нуждающимся, детским домам и домам для инвалидов и престарелых. Таким образом, возможно, избежать различных препятствий в наступающем году. Этот год будет переменчивым для рожденных в годы Тигра и Лошади. Хорошим он будет для тех, чьим покровителем являются Мышь, Кролик, Змея и Свинья.

Просмотров: 701 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz