Четверг, 06.08.2020, 16:00
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Февраль » 17 » Баяндай дайдын ажабайдал бурьялhаар
14:32
Баяндай дайдын ажабайдал бурьялhаар

   

Yнгэрhэн долоон хоногой ябасада Эрх\\ можын Губернаторай орлогшын уялга саг зуура д\\ргэгшэ – Усть-Ордын тойрогой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев Баяндайн аймаг албанай хэрэгээр ошоhон байна.

*\\лэй жэлн\\дтэ Баяндайн аймаг эршэмтэйгээр урагшаа х\гжэнэ. Эндэ олон социальна объектн\\д бодхоогдоно, заhабарилагдана.

Февралиин 7-до энэ аймагта хоер удхатай ушарнууд \нгэрбэ.

Тойрогой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев, аймагай мэр Анатолий Табинаев гэгшэд Загатуй hууринда арадай барилгаар бодхоогдоhон захиргаанай гаражай нээлгэндэ хабаадаба. Т\р\\н эндэ муниципальна машинанууд дулаан байра \гы, тэдэ газаа табигдадаг байhан. Харин м\нёё жэлhээ эндэ 150 кв. метр томо, досоогоо дулаан гараж баригдаба. Тэрээн соо hургуулиин автобус, пожарна, т\ргэн туhаламжын машинанууд, трактор, захиргаанай хоер автомашинанууд табигдана.

Энэ хадаа Хурамшын голдо ехэ \йлэ ушар болоно. Yбэлэй х\йтэндэ газаа байhан машинануудые гансата абяа гаргахаар бэшэ, удаан халааха, хэрбэеэ гэнтын ушарай болоходо Баяндай тосхонhоо дуудадаг hэн. Тэндэhээ ерэтэрнь хэды саг \нгэрдэг байгааб.

Нютагай гулваа Вячеслав Сахаевай хэлэhээр, богони болзорто захиргаанай, hургуулиин х\дэлмэригшэдэй, нютагаархидай х\сёёр бултанда хэрэгтэй байшан б\тэбэ ха юм. Нютагай фермерн\\д Булат Михайлов, Юрий Онхонов гэгшэд пиломатериалнуудаар туhалаа. Нютагай бюджедэй 618 мянган т\хэригhёё фанера,профлист, дулаасуулгын материалнууд абтагдаа.

Муниципальна байгуулалтын депутат Андрей Фатеев Эрх\\ хотын мэргэжэлтэдые асаржа отоплени оруулhан байна.

Энэ байшанай нээлгэндэ тойрогой гулваа Анатолий Прокопьев бултанда баярые х\ргэжэ, эндэхи д\й д\ршэлые ондоо газарнуудта тарааха хэрэгтэй гэжэ мэд\\лбэ.

*ургуулиин автобусой жолоошон Александр Доржу ёёhэдынгёё гаражтай болоhондоо ехэ баяртай. Yглёёг\\р эртэ д\рбэн hууринуудhаа 27 \хиб\\дые зёёнэ. Yхиб\\д эртээг\\р х\йтэн автобус соо hууха, hанаа зоборитой hэн. Харин м\нёё зохид болоо. Газаа х\йтэн жабартай минус д\шёёд болоходо, гараж соо найман градус дулаан байна.

М\нёё сагта хамтынгаа х\сёёр иимэ барилга ябуулhан х\дёёгэй ажаhуугшад олондо жэшээ болоно.

 

Хуушан соелой-спортын комплекс заhабарилагдана

Баяндай тосхондо арбан жэлэй туршада миин байhан хуушан соелой-спортын комплексто капитальна ремонт ябуулагдана. Тэрэнэй ябасаар тойрогой х\тэлбэрилэгшэ hонирхон, орожо хараба.

Аймагай эрдэм hуралсалай дарга Оксана Мироновагай хэлэhээр, энэ х\дэлмэридэ 7,4 млн. т\хэриг гарзашалагдаа. Баяндайн дунда hургуули ёёрынгёё спортзал \гы, заhабарилгын h\\лээр эндэ hурагшад спортоор бэеэ hорихо, барилдаашадай заал, столово нээгдэхэ юм. Физкультурна-эл\\р\ж\\лгын комплекс хододоо д\\рэн байна, hууринууд дуталдана. Харин энэ байшанай нээгдэхэдэ \хиб\\д эндэ бэеэ hорихо аргатай болохо.

М\нёё халуун, дулаан уhанууд оруулагдаа, душевой кабинканууд бии болоо, т\ймэр сахилгын хэрэгсэлн\\д, гэрэлт\\лгэ хэгдээ.

 

Хэрмын эрдэмэй гуламта hэльбэн шэнэлэгдэбэ

Баяндайн аймагай Байша hууринай hургуули зуугаад жэлэй баян т\\хэтэй.

1905 ондо хоер ангиин hургуули гээд нээгдэhэн. *\\лээрнь эхин, долоон, найман жэлэй боложо, 1990 ондо дунда hургуули болоhон байна. Тэрэ жэлдэ хоер дабхар шэнэ байшан баригдаа. 1996 ондо hургуулида нютагай алдарта Герой В.Б. Борсоевой нэрэ \гтэhэн юм.

Хэрмын hургуули hуралсалай эмхин\\дэй дунда шэнэ программануудые бэел\\лгээр Б\хэроссиин конкурсын лауреат боложо, нэгэ миллион т\хэриг Грант ёёрынгёё сагта абаhан юм. «Буряад арадай еhо заншал» гэhэн сэдэбээр hургуули аймагай туршалгын талмай байгаа.

*ургуули х\дёёдэ соелой т\б болоно. Багшанар болон hурагшад элдэб хэмжээ ябуулгануудай эдэбхитэй хабаадагшад, спортын соелой м\- рысёён\\дтэ т\рэл нютагайнгаа нэрэ хамгаалдаг юм. Жэл б\хэдэ эндэхи hурагшад олимпиадануудта шангай hууринуудые эзэлдэг. Энэ жэлдэ тойрогой буряад хэлэнэй олимпиадада 7-дохи классай дунда Валерия Ашаханова т\р\\шын hуури эзэлээ.

Б\хыдёё дунда hургуули 21 выпуск гаргаhан байна. 2013 онhоо hурагшадай \сёёнhёё тэрэ юрэнхы хэмжээнэй болоhон юм.

30 жэлэй саана баригдаhан hургуулиин байшан аварийна байдалда орожо, тэрэниие хааха асуудал гараhаншье байха. З\гёёр недондо жэлдэ капитальна заhабарилгын программада орожо, hургуули hэльбэн шэнэлэгдэбэ.14 млн. т\хэриг байшанай ремонтодо, 3 млн. т\хэриг котельнэ байгуулгада илгагдаhан юм.

Баяр еhололой оршомдо Хэрмын hургуули байшанайнгаа 30 жэл тэмдэглэбэ. *ургуулиин багшанар, hурагшад, эндэhээ ажабайдалайнгаа \ргэн замда гараhан олон тоото д\\ргэгшэд, м\н нютагай зон т\рэл hургуулиингаа hайндэртэ сугларба.

– Илалтын 75 жэлэй ойн баярай урда Советскэ Союзай Герой Владимир Борсоевой нэрэмжэтэ hургуули hэльбэн шэнэлэгдэжэ нээгдэhэниинь г\нзэгы удхатай. Би танай нютаг гурбадахияа ерэбэб, ремонтын урда тээ байшанииетнай хараhан, \зэhэн хадаа ямар хубилалта эндэ болооб гэжэ сасуулха аргатайб. Нюдэ баярлуулма гое hайхан болоо, дулаан, зохид кабинед\\д, \хиб\\дэй баяртай шэг шарайнууд. Хореод жэлн\\д соо юумэн баригдааг\й, харин м\нёё шэнэ социальна объектн\\д hубарин бодхоогдоно, заhабарилганууд хэгдэнэ. Барилга боложо байhан газарта ажамидарал \ргэлжэлхэ.

Эндэ \шёё х\\гэдэй сэсэрлиг, х\дёёгэй номой сан амяараа \\дэтэй т\бхинэхэ.

Хэрмэ нютаг, Баяндайн аймаг, тойрогнай саашаа х\гжэжэ байг лэ даа, – гээд округой х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев хэлэбэ.

Тэрэ hургуулиин дарга Вероника Варнаковада мэндэшэлгын тэмдэг, буряад хэлэнэй кабинеттэ мебель абахын \нэмшэлгэ барюулба.

Эрх\\ можын Губернаторай Баярай бэшэгээр хари хэлэнэй багша Людмила Николаевна Тыхеева шагнагдаба. Округой захиргаанай Х\ндэлэлэй грамотануудта тоо бодолгын багша Людмила Васильевна Хушеева, эхин классуудай багша Светлана Иннокентьевна Хингеева, Баяр баясхалангай бэшэг\\дтэ физикын багша Виктория Николаевна Варнакова, буряад хэлэнэй багша Любовь Цырендоржиевна Петухова гэгшэд х\ртэбэ.

*айндэрэй концерт \нгэржэ, элдэб он жэлн\\дтэ hургуули д\\ргэгшэд т\рэл эрдэмэй гуламтаяа амаршалhан юм.

1974 ондо энэ hургуули д\\ргэгшэ, фермер Николай Бурзановай хэлэhээр, т\рэл hургуулиинь ондоо т\хэл шарайтай болобо. Иимэ зохид, дулаан байдалда жэл б\хэндэ олон \хиб\\д hурахаяа ерэжэ, hургуулимнай нэрэ \ндэр зэргэдэ хододоо ябаг лэ даа гээд х\сэнэ.

Аша ехэтэй hургуулияа арадтаа суутай болгохо бэрхэ х\б\\д болон басагад энэ эрдэмэй гуламтаhаа гаража байг лэ.

Намжилма Цыденова

Авторай фото-зурагууд

Просмотров: 38 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Февраль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020uCoz