Вторник, 23.04.2024, 16:59
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2019 » Ноябрь » 22 » Эрхим мэргэжэлтэдые бэлдэгшэд
15:25
Эрхим мэргэжэлтэдые бэлдэгшэд

Ходорhон долоон хоногто А.А. Ежевскын нэрэмжэтэ Эрх\\гэй г\рэнэй х\дёё ажахын университет 85 жэлэйнгээ ойн баяраа тэмдэглэбэ. Ойн баярай \дэр университедэй \\дэн\\д эртэ \глёёнhёё сэлеэтэй байба. Хаа хаана багшанар болон оюутад уригдаhан айлшадаа х\хюу баяртайгаар угтажа абана. Хэмжээн\\дэй эхилхын урда энэ вузда hуража гараhан х\н\\д т\рэл ИСХИ-н уужам коридорнуудаар ябажа, халуун hанамжануудаараа ёёр хоорондоо хубаарилдана.

Энэ вуз х\дэлжэ байгаа \е соогоо 50 мянганhаа \л\\ бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэжэ гаргаа. Энэ \дэр бултадаа hайндэрэй хэмжээндэ хабаадажа шадааг\й байбашье, х\н б\хэниинь Эрх\\гэй областьдо х\дёё ажахын ори гансахан университедэй диплом абаhандаа омогорхоно гэхээр.

Тэдэнэрэй нэгые нэрлэбэл, Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев болоно. Анатолий Андриянович энэ баяр еhололой хэмжээндэ хабаадахаhаа гадна, олон жэлн\\дэй туршада вузай ажал ябуулгада, УОБО болон б\хы Эрх\\гэй областиин агропромышленна комплексын х\гжэлтэдэ эдэбхитэйгээр хабаададаг.

- М\нёёдэр х\дёё ажахы РФ-циин Президентын, энэнhээ гадна Эрх\\гэй областиин Губернаторай, Правительствын, Хуули зохеодог Суглаанай хэмжээн дээрэhээ дэмжэлгэдэ х\ртэнэ. Тиихэдээ х\дёё ажахын саашадаашье амжалтатайгаар х\гжэхын тула бэрхэ мэргэжэлтэд хэрэгтэй ха юм. Эдэниие х\дёё ажахын университет бэлдэжэ гаргадаг юм. Эндэ hуража гараhан х\н\\д экономикын б\хы hалбаринуудта х\дэлнэ, энэ хадаа оюутадай ухаан бодолой шанар тэмдэглэнэ гэжэ хэлэмээр. Саашадаа Таанарта \шёё \ндэр амжалтануудта х\ртэжэ байхыетнай х\сэнэб, гээд Анатолий Прокопьев баяр еhололой хэмжээн дээрэ б\хы айлшадые, эндэ hуража гараашадые, университедэй багшанар болон оюутадые халуунаар амаршалха зуураа тэмдэглээ hэн. Николай Бельков, Аюна Будаева, Петр Ильин, Юлия Козуб, Дмитрий Адушинов, Елена Дмитриева, Виктор Пальвинский, Лилия Панина гэхэ университедэй багшанарта округой захиргаанай Х\ндэлэлэй грамотануудые барюулба.

Баяр еhололой хэмжээнэй эхилхын урда Эрх\\гэй г\рэнэй аграрна университедтэ «Проблемы и перспективы устойчивого развития агропромышлнного комплекса» темээр хёёрэлдёён гараа. Энэнhээ гадна университедэй тэрэ \дэрэй айлшадта hуралсалай классуудаар болон вузай лабораторинуудаар экскурси дурадхагдаhан байгаа.

Энэ хёёрэлдёёндэ Усть-Ордын Буряадай округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшын орлогшо Лариса Романова, Эрх\\гэй областиин х\дёё ажахын министр Илья Сумароков, регионой Хуули зохеодог Суглаанай т\р\\лэгшын орлогшо Кузьма Алдаров, Монголой Эрдэмэй Академиин Вице Президент, Академик, Монголой Аграрна Эрдэмэй Академиин Президент Бямбаа Бадарч болон бусад хабадаа. Эдэнэрые университедэй ректор Юрий Евгеньевич Вашукевич амаршалба.

– Т\хэреэн столдо hуужа, хёёрэлдёёмнай ехэ hонирхолтойгоор, ашагтайгаар ходорхо гээд найданаб. Энэ заал соо hуугаашадта баяраа х\ргэнэб, с\лёё саг оложо, hайндэртэмнай ерэбэт, – гээд Юрий Вашукевич баяраа бултанда х\ргёё hэн.

Зургаан элидхэлн\\д уншагдаба. Юрий Вашукевич «Подготовка кадров для агропромышленного комплекса региона» темээр элидхэл уншаба. Университет ганса Россиин регионуудаар бэшэ, харин хилын саагуур мэдээжэ. Табяад гаран хариин университед\\д маанартай суг х\дэлнэ гэбэ. Хариин г\рэн\\дhээ ерэhэн оюутадай тоо олошорно. Энэниие тэмдэглэхэдээ, университедэй ректор энеэбхилэн, иигэжэ хэлэбэ: «Анатолий Андриянович Прокопьев нэгэ бага урмаа хухарха бэзэ. Урданиинь Усть-Ордын Буряадай округhоо hурадаг оюутадай тоон \л\\дэ байгаа. М\нёёдэрэй байдалаар манай вузда округhоо 244 оюутад hурана, тиихэдэ хариин г\рэн\\дэй оюутадай тоон 500 шахууда х\рэнэ».

Х\дёё ажахын х\гжэлтэдэ оруулагдаhан, х\дёё ажахын Министерствын т\сэб\\дтэ табигдаhан программанууд тухай Илья Сумароковой элидхэлhээ мэдэжэ абабабди. Энэнhээ гадна эрх\\гэй эрдэмтэдэй ехээр х\дэлхэ шадабаритай байhые тэмдэглэбэ. Энэ ойн баярай hайндэрэй \едэ эдэнэр горитой эрдэмэй хэмжээ \нгэргэбэ.

«Т\хэреэн столой» болон баяр еhололой хэмжээнэй хоорондо hайндэрэй айлшад округой «Усть-Ордын \нэн» болон «Панорама округа» гэhэн хоер газетэн\\дээр ехэтэ hонирхобо. Эдэ хэблэлн\\дэй хуудаhануудта университедэй ажабайдалай hонирхолтой материалнууд толилогдоhон байгаа.

Людмила Буяхаева

Просмотров: 229 | Добавил: unen6464 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Ноябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz