Вторник, 21.05.2024, 01:55
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Архив материалов

Округой т\бтэ 120 х\\гэдые багтааха \хиб\\дэй гэрэй барилга удаан болзорой болошобо. Тэрэ \шёё 2003 ондо автономно округой бии байхада баригдажа захалhан байгаа. 2007-2011 онуудта барилга дууhан зогсоогдоог\йшье hаа, бодото дээрээ урагшань ябуулагдааг\й байшоо. 2014 оной август hарада Сергей Ерощенко Эрх\\гэй областиин Губернатор байхадаа, барилгын энэ талмайда ерэжэ, барилгын х\дэлмэри д\\ргэжэ, 2015 оной сентябриин 1-дэ ашаглалгада тушааха гэhэн даалгабари \гэhэн юм. Тиихэдэ энэ баригдажа байгаа \хиб\\дэй гэр буряад хэлэ ба соел болбосорол г\нзэгыгёёр шудалха аргатай \ндэhэ яhатанай лицей-интернат болгохо гээд регионой гулваа шиидхэбэри гаргаhан юм. Ходорhон неделиин h\\л багаар Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – УОБО захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Марина ... Читать дальше »

Просмотров: 510 | Добавил: unen6464 | Дата: 21.04.2016 | Комментарии (0)

Нютагай захиргаанай \дэрёёр Таанар б\гэдэниие амаршалнаб!

Энэ hайндэр мэнэ hаяхана бии болобошье, ехэ шухала шанартай. М\нёёдэрэй байдалда нютагай захиргаан гээшэ х\н зондо эгээ д\тын засаг болоно ха юм. М\нёё \еын б\лгэмдэ нютагай захиргаан демократиин олониитын эгээ ашаг \рэтэй, асуудалнуудые шиидхэбэрилгэдэ олон зониие хабаадалсуулхын гуримаар хэрэг\\дээ эмхидхэн х\тэлбэрилдэг миллион х\н\\дэй \дэр б\риин байдалда д\тэл\\лэгдэhэн hургуули болоно.

Усть-Ордын Буряадай округто нютагай захиргаан х\гжэхэ \е соогоо горитой асуудалнуудые шиидэхэ аргатай шухала шанартай х\сэн боложо шадаа. Таанарай ажал, нютагай захиргаанай элдэб зэбсэг\\дтэ ажалладаг манай эрхэтэнэй хэрэг округой территори дээрэ ажаhуудаг зоной зохид байдалда н\лёёлнэ ха юм. Тиихэдээ мэргэжэлэй \ндэр шанартай, харюусалгатай ба тэсэбэритэй байха гэhэн эрилтэ табина бшуу.

... Читать дальше »

Просмотров: 541 | Добавил: unen6464 | Дата: 21.04.2016 | Комментарии (0)

До 1 мая в поселке Усть-Ордынский появится Общественная приемная Губернатора Иркутской области. Об этом глава региона сказал 14 апреля во время оглашения Послания Губернатора Иркутской области о положении дел в 2015 году и основных направлениях областной государственной политики в 2016 году в рамках 37-й сессии Законодательного собрания региона.

– Если мы не будем, глядя людям в глаза, говорить об этих проблемах, мы их никогда не решим. Открытость и понятность принимаемых решений должны стать неотъемлемыми спутниками региональной и муниципальной власти. Министры регионального правительства должны ежеквартально публично отчитываться перед жителями области о том, какие проблемы решены и что планируется сделать в ближайшей перспективе, – сказал Сергей Левченко.

Как отметил начальник Управления по обеспечению деятельности государственных органов Иркутской области на тер ... Читать дальше »

Просмотров: 529 | Добавил: unen6464 | Дата: 21.04.2016 | Комментарии (0)

гэhэн хореографическа коллектив\\дэй 6-дахи окружной м\рысёён – харалга ходорhон амаралтын \дэр Оhын аймагай Бэлшэр нютагта \нгэрбэ. Округой 17 эрхим хатарай коллектив\\д гурбан наhанай шатануудта хубааран «Арадай», «Эстрадна» номинацинуудта бэлиг шадабарияа харуулба. Тэдээн соо hайн дуратанай болон «Жэшээтэ», «Арадай» гэhэн нэрэ зэргэн\\дтэй коллектив\\д амяараа номинацида сэгнэгдэhэн юм.

2001 онhоо эхиеэ абаhан тус конкурс энэ нютагhаа гараhан бэлигтэй хореограф Артур Арзаевай дурасхаалда зорюулагдана. Артур Афанасьевич 1966 ондо т\рэл нютагаа бусажа, соелой байшанай дэргэдэ хатарай кружог байгуулжа, урданай арадай дуунууд, хатарай нааданууд, буряад еохорнууд баян репертуарта ороhон байна. Хатарнууд соонь элинсэг\\дэй ажабайдал, урдахи сагай д\ршэл, мэргэн бодол hэргэлэн бодхоогдоо бэлэй.

... Читать дальше »

Просмотров: 564 | Добавил: unen6464 | Дата: 20.04.2016 | Комментарии (0)

К юбилею Героя Советского Союза В.Б. Борсоева

 

К 110-ой юбилейной дате Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича Борсоева сотрудники отдела по работе с детьми Усть-Ордынской национальной библиотеки им. Хангалова провели мероприятие «Военно-патриотический час, посвященный В. Б. Борсоеву». В мероприятии приняли участие ветераны труда, члены клуба «Встреча» и учащиеся 9 «г» класса Усть-Ордынской школы №1, которая названа именем Героя.

Участников приветствовали председатели поселкового и районного Совета ветеранов Александр Бархатов и Галина Маточкина. Наташа Бардаханова, Надя Шарланова, Надя Толкачева, ученицы 9-го класса, показали презентацию о деятельности школы в память о В.Б. Борсоеве. Участники мероприятия много говорили о боевом пути, о биографии Героя.

Школа ... Читать дальше »

Просмотров: 721 | Добавил: unen6464 | Дата: 20.04.2016 | Комментарии (0)

Хоер жэлэй нэгэ удаа \нгэргэгдэжэ байдаг «Алтаргана» гэhэн дэмбэрэлтэ найр наада буряад угсаатан али болохоор дэмжэдэг. Он жэлэй ошохо б\ри б\гэдэ буряад угсаатанай найр наадан \ндэр дэлисэтэй боложо, уг зорилгоньшье дээшэлнэ гээд тэмдэглэлтэй. Энэ нааданай \едэ хори, хонгоодор, эхирэд, булагад, сонгоол, сартуул бусадшье нютаг нютагай дуунууд бууралхан буряад арадай алишье нютагай хэлэн\\д дээрэ агаар долгитуулан зэдэлжэ захалаа бэлэй.

«Алтаргана» нааданай эхи \ндэhэ табигшадай нэгэн Монголой арадай суута дуушан Жаргалсайхан иигэжэ хэлэhэн «Алтаргана хадаа манай буряад монгол угсаатанай ажаhуудаг жэнхэни газар нютагуудта ургадаг, халуунда хатадагг\й, х\йтэндэ х\лдэдэгг\й, б\хэ \ндэhэтэй тон урданай ургамал болоно. Манай арадшье, арадаймнай дууншье энэ алтаргана мэтэ б\хэ голтой, тиимэhээл улам hалбаржа, ... Читать дальше »

Просмотров: 864 | Добавил: unen6464 | Дата: 20.04.2016 | Комментарии (0)

В минувшую пятницу около 50-ти коллективов учреждений, расположенных на территории пос. Усть-Ордынский, вышли на общепоселковый субботник. Не все учреждения смогли выйти на уборку в назначенный день, наводить порядок продолжают и на этой неделе. Зато вместе со всеми свой двор коллективно убрали жильцы дома № 63 по ул. Доржи Банзарова. «Это единственный многоквартирный дом, жильцы которого без оповещения организовали субботник», – отмечают сотрудники отдела ЖКХ поселка Усть-Ордынский.

Также в отделе ЖКХ мы выяснили, что в пятницу было вывезено около 61 куба мусора, собранного по главным улицам поселка Каландрашвили, Ленина, Мира, 8-го марта, Ербанова, Буденного и др. В основном коллективы охватывали территории, прилегающие к их учреждению. «По сравнению с прошлым годом поселок стал чище. Люди становятся сознательнее», – говорят в отделе. Есть места, гд ... Читать дальше »

Просмотров: 612 | Добавил: unen6464 | Дата: 20.04.2016 | Комментарии (0)

2016 год объявлен годом кино, в связи с этим работники двух подведомственных учреждений отдела по национальной культуре администрации округа – Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова и киноконцертный зал «Эрдэм» создали проект «С книги на экран». В рамках нового проекта проводится цикл интересных мероприятий.

На прошлой неделе к дню космонавтики в Эрдэме показали фильм «Гагарин – первый в космосе». На просмотр фильма пришли учащиеся 8-х классов Усть-Ордынских школ № 1 и № 2. Это второе мероприятие в рамках проекта.

Перед началом сеанса «Гагарин первый в космосе» библиотекарь Алевтина Комарова провела увлекательную викторину на тему «Космос». Победителем викторины стал Андрей Зозуля (школа № 2). Победителю подарили два билета на ночь кино.

Затем сотрудник библиотеки познакомила детей с книгами из фонда библиотеки о Ю. А. Гагарине, детские энциклопедии о космосе, о планетах.

Ближ ... Читать дальше »

Просмотров: 544 | Добавил: unen6464 | Дата: 20.04.2016 | Комментарии (0)

Поистине грандиозным событием обещает стать Библионочь - 2016, которая пройдет с 18:00 до 22:00 часов 22 апреля в ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова» (ул. Советская, 24 «А»), посвященная Году российского кино «Читай кино!».

Мы ждем вас всех, кто желает шагнуть в мир любимых фильмов, на незабываемый киновечер, полный сюрпризов, улыбок и ярких образов. Для вас игровые и конкурсные площадки, мастер-классы, а также выставки, викторины, призы, подарки и многое другое

Итак, наша программа:

В фойе пройдет выставка-продажа печатных изданий ОГБУК «Библиотеки им. М.Н. Хангалова».

Читальный зал, сектор общественного доступа превратится в эту ночь в «Вечерний кинозал» ... Читать дальше »

Просмотров: 492 | Добавил: unen6464 | Дата: 20.04.2016 | Комментарии (0)

глава округа встретилась с активом, побывала в школах и на сельском сходе На прошлой неделе состоялась очередная рабочая поездка заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО Марины Ивановой. Руководитель округа посетила Эхирит-Булагатский район. Это пятый район округа в маршрутном листе Марины Ивановой. Впереди поездка в Нукутский район. Вместе с мэром района Игорем Усовым Марина Аюшеевна побывала в трех населенных пунктах – пос. Усть-Ордынский, с. Алужино (МО «Алужино») и с. Серафимовск (МО «Ахинское»). Рабочий день главы округа на территории Эхирит-Булагатского района начался со встречи с активом Эхирит-Булагатского района в лице руководителей органов управления администрации района, глав поселений, руководителей Совета ветеранов, Совета женщин, религиозных конфессий, руководителей территориаль ... Читать дальше »

Просмотров: 719 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.04.2016 | Комментарии (0)

« 1 2 ... 287 288 289 290 »
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz