Суббота, 20.07.2024, 23:34
Окружная газета "Усть-Ордын Унэн"
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2017 » Январь » 13

Yнгэрhэн жэлэй т\гэсхэлдэ «*эргэлтэ» гэhэн киностуди манай округой Баяндайн аймагай Гахан нютагта «На берегу мечты» гэhэн уран hайханай фильмые буулгажа эхилhэн. Улаан-Yдын  киностуди «Сэржэм», «Живи» гэhэн х\дэлмэрин\\дээрээ мэдээжэ гээшэ. Тиихэдэ «Путь народа» гэhэн ехэ проект эхилhэн. Тэрэнэй буулгабари м\н лэ Баяндайн, Ойхоной аймагуудаар \нгэрhэн юм. М\нёё дээрэ м\нгэнэй \гыhёё тэрэнэй х\дэлмэрин\\д тогтоhон байна.

Вера Урбаева

Буулгабариин уе

Буулгабариин б\лэг д\рбэн х\н\\дhээ б\ридэнэ. Найруулагша Баир Уладаев, оператор Алдар Загдаев, абяа буулгаша оператор  Даба Дабаев,  найруулагшын туhалагша Ирина Урбаева. ... Читать дальше »

Просмотров: 460 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

М\нёёдэр, январиин 13-да, газетэ болон журналнуудай, электронно хэблэлн\\дэй, типографиин х\дэлмэрилэгшэд мэргэжэлэйнгээ «Хэблэлэй \дэр» hайндэрлэнэ. Энэ елдэ Хэблэлэй  \дэр хуулиин  хэмжээн дээрэ 26-дахияа тэмдэглэгдэнэ.                              

Хэблэлэй \дэр хадаа олон тоото зоной hайндэр. Х\н б\хэн энэ наhандаа  гартаа газетэ, журнал, ном бариhан гээшэ. Харин зарима зон шэнэ hонинуудтай газетэ, мэдээсэл \гыгёёр нэгэшье \дэр байдагг\й ха юм. Компьютер, интернедэй  \е сагта хэблэл  жолоогоо алдааг\й, х\н\\д  саарhан дээрэ сонинуудые, номуудые абаhаар зандаа.

Манай округой журналистика баян т\\хэтэй, hайхан еhо заншалнуудтай юм. Т\рэл округойнгоо ажабайдалые \нэн сэхээр \ни удаан жэлн ... Читать дальше »

Просмотров: 641 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Х\ндэтэ манай уншагшад, газетын хуудаhан дээрэhээ эрдэмэй абьяастай, сэсэн ухаатай, Оhын районой А.И. Шадаевай нэрэмжэтэ Yбэсын  дунда hургуулиин 11-дэхи класста hурадаг Анна Монтошкиноватай танилсуулнабди.

Тэрэ hургуулидаа эдэбхитэй hурагша, элдэб хэмжээнэй олон конкурснуудта хабаадана. С\лёё сагтаа Анна ш\лэг зохеоно, буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг байhыень hайшаамаар. Ходорhон жэл элдэб ушарнуудаар элбэг байба: буряад арадай «Алтаргана-2016» гэhэн уласхоорондын фестивальда 16 наhанhаа 35-тай болотор залуушуулай дунда эссе конкурсдо эдэбхитэйгээр хабаадажа, дипломоор урмашуулагдаhан байгаа. *\\лээрнь «Храни свои корни» гэhэн округой залуушуулай дунда \ндэhэ яhатанай соелой фестивальда «Художественное творчество» (литература) номинацида илагшаар тоологдоhон байгаа.

Тэрэ конкурсдо Анна Буряад хэлэн дээрэ «Обусинские зарисовки&ra ... Читать дальше »

Просмотров: 458 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Сотрудники Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа проводят конкурс – викторину, посвященную 80-летию УОБО.

По словам организаторов, главная цель проведения викторины – это повышение уровня знаний населения региона об истории округа, известных земляках, повышение интереса и уважения к историческому и культурному прошлому округа, стимулирование жителей всех возрастов к изучению истории родного края.

Викторина проводится с 10 января по 10 мая этого года. Участие принимают все желающие независимо  от возраста и места жительства.

Вопросы викторины публикуются на сайте музея http://mus38.ucoz.ru  и в местных СМИ.

Файл с ответами на вопросы викторины направляется по электронной почте на адрес: muzei.uo@mail.ru или письмом на адрес: 6669001 Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 6а. ОГБУК «Музей УОБО».

Просмотров: 471 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

hургуулинуудта туhа х\ргэгдэхэ

Оhын районой гэгээрэлэй захиргаан \ндэhэ яhатанай соелой баялигуудые сахиха шэглэлээр х\дэлнэ. Энэ захиргаанай бааза дээрэ  найман талмайнууд байгуулагдаа. Тэмдэглэбэл, Yбэсын, Эрхидэйн, Буряад-Енг\\дэй, Хаhаагай, Оhын дунда hургуулинууд болон бусад гэгээрэлэй эмхи зургаанууд ороно.

Оhын гэгээрэлэй захиргаанай ресурснэ т\бэй мэргэжэлтэ Павел Барлуковай хэлэhээр, ходорhон жэлэй ноябрь hарада БГУ-тай болон гэгээрэлэй х\гжэлтын институдтай хамта х\дэлхёёр хэлсээн баталагдаhан байгаа.  *уралсалай  дээдэ газарнууд з\бшёёл \гэхэ ба методикын талаар туhа х\ргэхэ юм.

Буряад хэлэнэй талаар проект

Оhын т\б библиотекэ «Новая роль библиотек в образовании» конкурсдо Михаил Прохоровой туhаламжа \з\\лхэ жасын 162850 т\хэриг хэмжээнэй проект ш\\гээ.

Библиотекын директо ... Читать дальше »

Просмотров: 409 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Булагад яhатанда олон эсэгэрэг. Батлайн долоонhоо  тараашан Туулайтан, еhо заншалаа дамжуулhан. Эсэгэрэг    соогоо аха захалха х\\тэй.

Ехэ тёёдээ, Шатаева Матрена Обогоевна, томо \ндэр хуншуухан \нэртэй, амтатай шаани аарсын \нэр гаргажа байгша бэлэй. Гэбэшье хирзага аянгатай, гоеор дууладаг, онтохо, таабари хэлэдэг, басагадаа hургаадаг hэн.

Ехэ бэрэ, Степанова Ульяна Михайловна, \ндэр сагаан hанаатай, hургаартай. Тэрэ сагта hургаартай х\д манай нютагта \сёён байгаа. Библиотекэдэ ажалладаг байhан. Ехэ баабай, тёёдэй хоер ехэ бэрэдээ гамтайгаар хандадаг бэлэй. Еhо заншалаа саашань дамжуулха, найдабаритай х\н ехэ бэрэмнай. Х\рим нааданай болоходо гурбан \дэрые гаргаха,  худаг ураг оролсолгын урда тээ ,олон \дэрн\\д соо удха узуурынь бэдэрхэ, муу т\рэлтэнэй зоноор уран оролсодогг\й байгаа.

... Читать дальше »

Просмотров: 470 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Усть-Ордын дасан эдэ \дэрн\\дтэ Хойто Т\гэд ороной Амдо провинциин Гумбумада б\тээгдэhэн дасанай гоелтонуудтай болобо. Энэ ушараар дасанай  шэрээтэ Зоригто ламхай баяраа мэд\\лнэ.

–  Дасанаймнай гоелто зэмсэг\\д буугаа. Танайл туhаламжаар, ламанарай хэшэгээр, сагаахан харгы дабажа х\рэжэ ерээл даа. Та б\гэдэндэ \нэн сэдьхэлээ hайниие х\ргэнэб! Агван Доржиев ехэ гэгээнэймнай эхилhэн х\сэлыень саашань дамжуулжа байнабди!

Онсо баярые Г\рэнэй Д\\мын депутат Михаил Щаповта х\ргэнэбди. Энэ hайхан hанаатай, урагшаа сэдьхэлтэй х\н энэ нангин шэмэглэлн\\дые абалгада ёёрынгёё туhаяа \з\\лбэ.

Бидэ бултадаа ойлгохо зэргэтэйбди Буддын hургаалнууд х\н зониие hайн хэрэг\\дтэ, ниг\\сэлхы сэдьхэлдэ уряална. Сэдьхэл дотортоо ехэ анхарал хандуулхыемнай тэг\& ... Читать дальше »

Просмотров: 597 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Сагаалганай hайндэрэй хэмжээндэ манай «Усть-Ордын \нэн» сонин уншагшадайнгаа дунда «Минии Сагаан hара» гэhэн уран зохеолой конкурс ябажа байгаа жэлэй январиин 15-hаа мартын 15 болотор соносхоно.

Сагаан hарада, он жэлэй hэлгэлдээн гэжэ сэгнэжэ, ёёрын хандаса харуулха, энэ ушараар буряад арадай эртэ урда сагhаа баримталжа байhан заншал гуримуудые сахиха, залуу \етэндёё дамжуулха зорилго  тус конкурсын гол эрилтэн\\дэй нэгэн болоно. Энэ м\рысёён буряад хэлэн дээрэ бэшэдэг бэлигтэй залуу уран ш\лэгшэдые, яруу найрагшадые элир\\лхэ, эрхим зохеолнуудыень хэблэхэ, зохеохы ургалтыень, тиихэдэ мэдээжэ болохо ябадалыень дэмжэхэ зорилготой \нгэргэгдэнэ.

Конкурсын зохеохы м\рысёён\\д

•  «Уянгын ш\рэ» гэhэн эдир уран ш\лэгшэдэй ... Читать дальше »

Просмотров: 490 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Бэлшэрэй суута хатарай багша Артур Арзаевай т\рэhёёр 80 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан \йлэ хэрэг нютагай соелой байшанай танхим соо декабриин 22-то болобо. Энэ уулзалгада бэлшэрэйхид, шабинарынь, олон тоото айлшад хабаадажа,  дурсамжын дулаахан уулзалга болобо.

Артур Афанасьевич Арзаев  бага наhанhаа хатарай шэдитэ орон руу шуумайhан юм. Сэрэгэй албанда ябахадаа ансамбльда хатардаг байгаа. Буряадай г\рэнэй соелой училищиин h\\лээр «Байгал» гэhэн дуу болон хатарай ансамбльда х\дэлёё. 1966 ондо т\рэл нютагаа бусажа, х\дёёгэй клубэй даагшаар ажаллажа захалаа бэлэй. Хатарай кружог эмхидхэжэ, \глёёнhёё \дэшэ орой болотор шэдитэ хатарай нюусатай х\\гэдые танилсуулдаг ... Читать дальше »

Просмотров: 482 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

 

Гэрэлма Манжиханова

Ноябриин h\\лээр Улаан-Yдэдэ т\р\\шын уласхоорондын “Эрхим багша” гэhэн м\рысёён \нгэргэгдэбэ.  Энэ  м\рысёёндэ Буряадhаа, Монголhоо, Хитадhаа, Эрх\\ болон Агаhаа буряад хэлэнэй ба уран зохеолой эрхим багшанар ерэжэ хабаадаба.  Хамтадаа аяар 32 хабаадагшад. Тэдэнэй тоодо манай Эрх\\ можын Оhын аймагай А.И. Балдунниковай нэрэмжэтэ Эрхэдэйн дунда hургуулиин багша Манжиханова Гэрэлма Сырендоржиевна. М\рысёёнэй шатанууд Буряад республикын багшанарай колледждо болон хотын hургуулинуудта \нгэрhэн юм. Т\р\\шын \дэр м\рысёёнэй  нээлгэнэй h\\лээр хабаадагшад багшанарай колледжын гое тайзан дээрэ “Визитная карточка” гэhэн м\рысёёнэй  шатада хабаадаба.  Буряад  хэлэнэйнгээ  гое hайханиие,  баяниие&nbs ... Читать дальше »

Просмотров: 527 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Ходорhон амаралтын \дэрн\\дтэ Усть-Орда тосхоной «Лидер» нэрэтэй ФОК-то эхэнэрн\\дэй дунда волейбол наадаар шэнэ  жэлэй  шангай  т\лёё турнир \нгэрёё.  М\рысёёндэ  зургаан команданууд хабаадаба. Харин энэ турнир Усть-Ордын ДЮСШ-тай хамта округой захиргаанай \ндэhэн хэлэн\\дэй болон \ндэhэн спортын з\йлн\\дэй талаар таhаг эмхидхэhэн юм.

Шэнэ жэлэй урдахи турнирай илагшаар ДЮСШ-гай команда финалда  Эхирэд-Булагадай «Гахан» МО-гой нэрэтэй т\рэтэй командые диилэжэ гараба. Баяндайн районой «Курумчинский» МО-гой Хатар-Хадайн волейбол нааданай эхэнэрн\\д шэнэ жэлэй урда бронзо гэртээ абаашаба.

Сильвия Алхансаева

Просмотров: 384 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Ново Идада хоккей наадаха талмай баригдана

Декабриин 23-да Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Марина Иванова, регионой х\дёё ажахын министерствын х\дёё газарнуудай х\гжэлтын таhагай ноен Олеся Хомкалова, областиин барилгын, харгын ажахын министрэй орлогшо  Иван Хомутинников гэгшэд Усть-Ордын Буряадай округой хоер – Боохоной  болон Оhын  районуудта ерэhэн байгаа.

Боохоной районой мэр Сергей Середкин регионой Правительствын гэш\\дээр хамта Новая Ида hууринда гаралсаба. Тэндэ  баригдажа байгаа хоккей наадаха газарай х\дэлмэри эдэнэр шалгаhан юм. 

2014-2020 онуудта «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» гэhэн Эрх\\гэй областиин г\рэнэй программын хэмжээн соо энэ корт баригдана гээд Марина Иванова тэмдэглэбэ. ... Читать дальше »

Просмотров: 386 | Добавил: unen6464 | Дата: 14.01.2017 | Комментарии (0)

Уроженка с. Олой (Отонхой) Эхирит-Булагатского района Анастасия Ханхалаева с юности научилась ценить красоту, искусство, а самое главное богатство культуры, традиций и обычаев своего народа. Еще со школы Настя увлеклась искусством бурятского танца. В 9 классе талантливая девочка стала одной из ведущих танцоров хореографического коллектива «Тэрэнги» под руководством Светланы Банзаракцаевой. Сегодня Настя говорит: «Возможно, не было бы «Тэрэнги», то и не было всего этого. Я искренне благодарна своим наставникам за их труд, за то, что они вложили в меня, дали все самое лучшее. В первую очередь, это, конечно, моя мама Александра Андреевна. Многое я узнала в дружбе с государственным ансамблем песни и танца «Степные напевы». Моим самым главным человеком в сфере культуры, можно сказать, моим покровителем уже многие годы является Лилия Таршинаева. Именно эта великолепная женщи ... Читать дальше »

Просмотров: 972 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Н. Спиридонова, Д. Адухаева, Н. Хушкеева

2015 ондо М.Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Усть-Ордын Yндэhэн библиотекын хэблэлдэ гаргаhан «Илалтын   нюурнууд» гэhэн фотоальбом «2015 оной эрхим ном» гэhэн  областиин  хоердохи региональна   конкурсдо   эрхим  хэблэлн\\дэй табанай тоодо оролсоо.

Ябажа байгаа жэлэй декабриин 23-да конкурсын д\нг\\д гаргагдаба. Энэниие региональна эрхим хэблэлн\\дые элир\\лэн гаргаха зорилготойгоор  Эрх\\гэй  областиин соелой болон архивуудай министерствын дэмжэлгэ доро И.И. Молчанов-Сибирскиин нэрэмжэтэ Эрх\\гэй областной г\рэнэй элдэб янзын эрдэмэй библиотекэ эмхидхэhэн байгаа. Конкурсын комиссида 2015 ондо Эрх\\гэй областиин территори дээрэ хэблэгдэhэн ба заатаг\й экземпляраар областн ... Читать дальше »

Просмотров: 697 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

В Эхирит-Булагатском районе при Совете ветеранов создана общероссийская общественная организация «Дети войны», которая начала свою деятельность 22 ноября этого года. Восемь членов организации осуществляют ее деятельность под председательством ветерана труда, Заслуженного учителя РФ, Отличника народного просвещения Галины Петровны Волчатовой. 

Районная администрация дополнительно выделила два кабинета Совету ветеранов. После получения заветных ключей от кабинетов члены организации благодаря спонсорской помощи неравнодушного населения провели косметический ремонт помещения. Теперь там уютно и тепло.

С начала работы уже проведено несколько общественных мероприятий для пенсионеров. Салдамаевым Сергеем Сократовичем организован шахматный клуб для пенсионеров.

Как сказала председатель Галина Волчатова, одной из первых задач ООО «Дети войны» является создание местны ... Читать дальше »

Просмотров: 405 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

20 декабря с рабочим визитом столицу округа посетил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Под председательством главы региона прошло заседание Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, на котором обсудили ряд важных вопросов, касающихся социально-экономического развития территории.

В работе Совета приняли участие член Совета Федерации РФ, сенатор Иркутской области Вячеслав Мархаев,

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации округа Марина Иванова, министры разных отраслей, главы районов округа, муниципальных поселений и другие. 

Прежде чем перейти к вопросам, касающихся повестки дня, Сергей Левченко обратился ко всем главам муниципальных образований и органам власти провести тотальную проверку всех мест с возможной продажей суррогатных сп ... Читать дальше »

Просмотров: 463 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Эхирит-Булагатский район является наиболее динамично-развивающейся территорией в сфере животноводства, в связи с этим  министерство сельского хозяйства Иркутской области на прошлой неделе провело расширенное выездное заседание коллегии по вопросам развития животноводства и мерам его государственной поддержки на территории этого района.

Участников заседания собрали в ККЗ «Эрдэм». Приехали руководители ведущих хозяйств региона. Их приветствовали министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗакСобрания Иркутской области Кузьма Алдаров, замминистра сельского хозяйства региона Александр Кириленко, мэр Эхирит-Булагатского района Игорь Усов.    

– Это очень важное для ... Читать дальше »

Просмотров: 347 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Декабриин 16-да Усть-Ордын аграрна техникумэй дэргэдэ буряад хэлэнэй   окружной олимпиада \нгэрбэ. Энэ болбол нэгэдэhэн субъектдэ гурбадахи олимпиада болоно. Округой захиргаанай \ндэhэн гэгээрэлэй  болон \ндэhэн спортын таhаг буряад хэлээр  5-дахиhаа  9-дэхи класс болотор окружной олимпиада эмхидхэбэ. Буряад хэлэнэй шудалгын шанарые сэгнэхэ, бэрхэ \хиб\\дые элир\\лгэ, тэдэниие урмашуулга  гэhэн эрилтэн\\д тус хэмжээнэй зорилго болоно. Эндэ муниципальна хэмжээнэй иимэ олимпиадануудай илагшад болон призернууд, б\хыдёё 61 hурагшад хабаадаа. Тэдэнэр буряад хэлэнэй hуралсалай программаар тестн\\дые, творческо даабаринуудые д\\ргээ юм. Олимпиадын даабаринуудые этнорегиональна кафедрын багшанар  бэлдэhэн. Б\хыдёё 14 даабаринууд фонетикэ, морфологи, лексикэ, \гын б\ридхэл гэhэн гаршагуудаар, 15-дахинь оршуулга бо ... Читать дальше »

Просмотров: 705 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Эрх\\гэй областиин Губернаторай болон Правительствын пресс-албанай мэдээсэлээр, 2017 ондо Эрх\\гэй областиин   муниципальна  байгуулалтануудай соелой эмхи зургаануудта   табан     объектн\\дые барижа захалха. Тэдэнэй тоондо Алайрай районой Забитуй hууринай соелой байшан ороно ха юм. Эрх\\гэй областиин соелой болон архивуудай министр Ольга Стасюлевич энээн тухай дуулгаhан байгаа.

– Олон жэлдэ ехэ эрилтэтэй байбашье,  соелой   эмхи  зургаануудые барижа ядаабди. Соелой олон байшангууд хуушаржа, аюултай байдалда оронхой, теэд зарим газарта б\ри \гы байна. Бэрхэшээлынь гэхэдэ, манай муниципальна байгуулалтануудай зохеоhон проектн\\д Россида бии байгаа проектн\\дhээ \ндэhёёрёё илгаатай ха юм. М\нёёдэрэй байдалда б\хы хэмжээн\\дээрээ федеральнада тааруу хоер проектн\\д бии, тиигэжэ 2017 ондо барилга хэжэ захалхабди, – гээд ... Читать дальше »

Просмотров: 387 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

В Правительстве региона состоялся торжественный прием серебряного призера первенства мира этого года по шахматам среди школьников Агнии Арбыновой и ее тренера Петра Иванова. Прием провела заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова.

Глава округа поздравила спортсменку и тренера с победой, вручила памятные подарки, Почетную грамоту администрации УОБО – Петру Иванову и Благодарность администрации УОБО – Агнии Арбыновой.

Марина Иванова отметила, что Петр Петрович Иванов, старший тренер-преподаватель отделения шахмат областной детско-юношеской спортивной школы на протяжении десятилетий вносит значимый вклад в развитие шахматного движения в округе. Является координатором работы по развитию и популяризации игры бурятских шахмат «Шатар». Его воспитанники неоднократно становились чемп ... Читать дальше »

Просмотров: 411 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Эдэ \дэрн\\дтэ Эрх\\гэй областиин спортын Министерство  2016  оной  д\нг\\дээр энэ жэлдэ \ндэр амжалтануудые туйлаhан спортсмен\\дые еhолбо. Тэдэнэрэй тоодо манай округой  Оhын аймагай Yлей нютагай эдир барилдаашан, Россиин чемпион Александр Балтуев, тэрэнэй тренер, эсэгэ Александр Федорович Балтуев, hурагшадай дунда шатараар дэлхэй чемпионадай м\нгэн призер  Агния Арбынова болон тренер Петр Петрович Иванов гэгшэд оробо. Нютагаархидаа энэ баяр еhололой хэмжээ ябуулганда сенатор Вячеслав Мархаев мэндэшэлжэ, Баяр баясхалангай бэшэг\\дые, м\нгэн шангуудые ёёрынгёё з\гhёё барюулба.

Олон бэрхэ шатаршадые х\м\\ж\\лhэн, бэлигтэй тренер Петр Иванов манай редакцида ходо ерэжэ, шэнэ туйлалтануудаараа хубаалдан байдаг. М\нёё ерэхэдээ дээдын засаг манай амжалтануудые сэгнэжэ, саашань   урмашуулба  гээд  баяраа  мэд\\лбэ.

– Вячесл ... Читать дальше »

Просмотров: 357 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Декабриин 20-до УОБО захиргаанай \ндэhэн гэгээрэлэй болон \ндэhэн спортын з\йлн\\дэй таhаг ошожо байhан жэлэйнгээ  т\гэсхэлэй з\блёёниие \нгэргэбэ. Тэндэ округой   муниципальна  байгуулалтануудай  hуралсалай управленин\\дэй, спортын таhагуудай дарганар  хабаадаа. Эрх\\гэй областиин Губернаторай орлогшо – Усть-Ордын Буряадай округой захиргаанай х\тэлбэрилэгшэ Марина Иванова з\блёёниие нээхэдээ, \нгэржэ байhан жэлдэ хоер таhагуудай нэгэдэлгэ муу бэшэ д\нг\\дые асараа гээд тэмдэглэбэ. Эрдэм hуралсалай hалбарида ехэ х\дэлмэри ябуулагдана. БГУ-гэй Боохоной филиал хаагдабашье,  энэ hуралсалай эмхиие \лёёхэ асуудал  март hара болотор хойшологдоо. Буряад хэлэ заалгын региональна концепци бэел\\лэгдэнэ. Yндэhэн спортын з\йлн\\д  х\гжэнэ.  Новон\хэдтэ  физкультурна-     эл\\рж\\лгын комплекс ... Читать дальше »

Просмотров: 410 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Сэргэндээ байхадаа

Буряад арадай дуун

(Бурятская народная песня)

Сэргэндээ байхадаа, шэбшэгэрхэн аад,

Сэхэхэн харгыдаа ямархамши.

Сэхэхэн харахадам, сэбэрхэн аад,

Сэдьхэлхэн бодолоороо ямархамши.

 

Уяандаа байхадаа, ульгамхан аад,

Утынгаа харгыда ямархамши.

Урдаhааш харахадам, сэбэрхэн аад,

Ухаанхан бодолоороо ямархамши.    

Yреэлн\\д

Шоног\й газарта адаhа \дхэжэ,

Шулууг\й газарта газар хахалжа,

Таряа ургуулжа, талха татажа байгты.

***

Х\рэнгэ барижа, тогоогоо нэрэжэ,

Х\\гэдые гаргажа, олон боложо,

Х\н зондоо х\ндэтэй,

Х\б\\д, ашанадтаа сэнтэй байхатнай болтогой.

***< ... Читать дальше »

Просмотров: 560 | Добавил: unen6464 | Дата: 13.01.2017 | Комментарии (0)

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Январь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2024uCoz